Thứ bảy,  24/02/2024

Cần đặt đúng vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong Ðại hội Ðảng bộ cấp huyện

Trong các ngày từ 6 đến 8-6, Đảng bộ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đại hội cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng thí điểm bầu trực tiếp bí thư huyện ủy. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có các đồng chí: Võ Minh Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng ở T.Ư; Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.Sau khi nghe Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện trình bày tại Đại hội và tham luận của các đại biểu, đồng chí Trương Tấn Sang đã phát biểu ý kiến đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Trị đã đạt được: Kinh tế giữ được tốc độ phát triển tương đối cao; bước đầu hình thành được kết cấu hạ tầng cho quá trình xây dựng nông thôn mới; văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư; đời sống vật...

Trong các ngày từ 6 đến 8-6, Đảng bộ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đại hội cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng thí điểm bầu trực tiếp bí thư huyện ủy. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có các đồng chí: Võ Minh Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng ở T.Ư; Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Sau khi nghe Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện trình bày tại Đại hội và tham luận của các đại biểu, đồng chí Trương Tấn Sang đã phát biểu ý kiến đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Trị đã đạt được: Kinh tế giữ được tốc độ phát triển tương đối cao; bước đầu hình thành được kết cấu hạ tầng cho quá trình xây dựng nông thôn mới; văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã từng bước được cải thiện; quốc phòng – an ninh ngày càng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, đồng chí Trương Tấn Sang cũng nhắc nhở các đồng chí đại biểu cần dân chủ thảo luận tìm ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn thấp và chưa hợp lý. Chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều bất cập; tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao; đời sống một bộ phận cư dân nông thôn còn rất khó khăn. Những hạn chế yếu kém đó do điều kiện của một huyện nghèo, thuần nông, nhưng cần làm rõ nguyên nhân chủ quan là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp còn nhiều bất cập; chưa phát huy cao độ các nguồn lực tổng hợp trong các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ vừa qua.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ tới, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ huyện cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm chỉ đạo là: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Xây dựng văn hóa – nền tảng tinh thần xã hội. Thạnh Trị là huyện thuần nông, còn nghèo. Do vậy, Đại hội cần đặt đúng vị trí, tầm quan trọng của vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại, theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X). Về những nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội cần tập trung bàn thảo, quyết đáp các nhiệm vụ: chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, phấn đấu đạt giá trị 80 triệu đồng/ha/năm. Thế mạnh của Thạnh Trị là nguồn nguyên liệu nông sản, thủy hải sản dồi dào, vì vậy cần tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến sâu, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp thu hút nhiều lao động. Đi đôi phát triển kinh tế, với mức tăng trưởng cao, phát triển kinh tế tập thể theo mô hình mới, Thạnh Trị cần quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo xóa đói, giảm nghèo, mở mang ngành nghề từ trong từng hộ gia đình, phấn đấu mỗi xóm, ấp có “một sản phẩm”, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng lao động trong công nghiệp – dịch vụ và xuất khẩu lao động. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong quá trình CNH, HĐH và xây dựng nông thôn mới, cần hết sức quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án trồng rừng chắn sóng, chống xói lở đất và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Cần tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ chủ yếu: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Thạnh Trị cần tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, giữ gìn các nguyên tắc đảng. Định hướng XHCN phải được nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc trong khi đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nền kinh tế thị trường do Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Giữ vững trận địa tư tưởng; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác cán bộ. Hết sức chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ cho thời kỳ phát triển mới.

Đồng chí chúc BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục đoàn kết, sáng tạo; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra; mỗi đại biểu dự đại hội là một tuyên truyền viên tích cực, sớm đưa Nghị quyết Đảng đi nhanh vào cuộc sống.

Đại hội Đảng bộ huyện đã bầu BCH Đảng bộ gồm 45 đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Bí thư Huyện ủy được Đại hội trực tiếp bầu làm Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015 với phiếu tín nhiệm cao.
Theo Nhandan