Thứ tư,  01/02/2023

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, 5 năm qua, tỉnh ta đã cụ thể hóa các chương trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh thành những phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp trên địa bàn cả tỉnh. Nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả rõ rệt như phong trào phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giầu chính đáng; phong trào cải tiến và áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đời sống; phong trào chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phong trào trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư;...Với những thành tích xuất sắc, hiệu quả rõ rệt đã đạt được, trong giai...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, 5 năm qua, tỉnh ta đã cụ thể hóa các chương trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của tỉnh thành những phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp trên địa bàn cả tỉnh.
Nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả rõ rệt như phong trào phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giầu chính đáng; phong trào cải tiến và áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đời sống; phong trào chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phong trào trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư;…
Với những thành tích xuất sắc, hiệu quả rõ rệt đã đạt được, trong giai đoạn 2004-2009, tỉnh ta đã có 2 đơn vị đạt danh hiệu Anh hùng lao động, 16 đơn vị đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,14 tập thể và cá nhân được tặng huân chương các loại, 21 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 160 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, hàng nghìn tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, bộ, ngành Trung ương khen thưởng.

Nữ dân quân tự vệ Lạng Sơn – Ảnh: H.V.T
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, trong giai đoạn 2010 – 2015, tỉnh ta đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; nỗ lực phát huy mọi nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của các địa phương trong tỉnh, của mọi tầng lớp nhân dân. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh, thiết nghĩ mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương trong tỉnh thực sự coi thi đua là một phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác, không chỉ là một khoa học nghệ thuật giáo dục, tổ chức, hướng dẫn, cổ vũ quần chúng nhân dân hành động cách mạng mà còn là một khoa học nghệ thuật phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, để nhân rộng điển hình tiên tiến, đưa phong trào lên đỉnh cao, đạt hiệu quả rõ rệt. Do vậy, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải với tinh thần cách mạng, khoa học và nghệ thuật, tạo ra được phong trào tự giác của quần chúng, lập nên được những thành tích xuất sắc, những chiến công nổi bật và làm xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố mới, lá cờ đầu có sức thuyết phục, cổ vũ mạnh mẽ mọi tầng lớp nhân dân. Về phương châm thi đua, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua phải lâu dài và rộng khắp, không phải chỉ trong một thời gian nào, không phải chỉ riêng ngành nào, nhóm người nào”. Về nuôi dưỡng phong trào thi đua, sau mỗi đợt thi đua, mỗi phong trào thi đua, phải tiến hành sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời tổng kết những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt và lấy những gương tốt đó để hàng ngày giáo dục nhân dân và cán bộ, đảng viên.

5 năm qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta đã được phát động, vận động sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia tích cực, tự giác, đã góp phần to lớn tạo nên sự tăng trưởng kinh tế, sự ổn định chính trị, sự vững mạnh quốc phòng, an ninh của tỉnh. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước, đưa phong trào thi đua lên một tầm cao mới, tỉnh ta sẽ tạo được động lực to lớn, mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Trung Thành