Thứ năm,  06/10/2022

Tràng Định xây dựng đảng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

LSO-Là một huyện vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn trên các lĩnh vực, nền kinh tế chủ yếu là phát triển nông lâm nghiệp, những năm qua, dưới sự tập trung lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Tràng Định đã từng bước huy động hiệu quả sức mạnh từ cộng đồng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Để đạt được kết quả đó, công tác xây dựng đảng ở địa phương đã luôn được Tràng Định chú trọng.Cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ Tràng Định thực hiện đồng bộ các nội dung chủ yếu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (CSĐ TSVM). Đó là : nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở; xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như cơ quan, chính quyền, các đoàn thể nhân dân vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình thực hiện, ngay từ đầu năm, các cấp uỷ...

LSO-Là một huyện vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn trên các lĩnh vực, nền kinh tế chủ yếu là phát triển nông lâm nghiệp, những năm qua, dưới sự tập trung lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Tràng Định đã từng bước huy động hiệu quả sức mạnh từ cộng đồng để phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng. Để đạt được kết quả đó, công tác xây dựng đảng ở địa phương đã luôn được Tràng Định chú trọng.
Cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ Tràng Định thực hiện đồng bộ các nội dung chủ yếu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (CSĐ TSVM). Đó là : nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở; xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như cơ quan, chính quyền, các đoàn thể nhân dân vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình thực hiện, ngay từ đầu năm, các cấp uỷ chỉ đạo chặt chẽ việc đăng ký xây dựng tổ chức CSĐ TSVM, định kỳ có kiểm tra và cuối năm thực hiện nghiêm túc các bước rà soát, chấm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Nhờ đó, các tổ chức CSĐ có sự chuyển biến về chất và không ngừng tăng về số lượng. Từ năm 2005 – 2010, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn đạt trên 90%; số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm luôn ổn định từ 65 – 70% trở lên; toàn đảng bộ đã kết nạp 1.025 đảng viên, vượt 14% chỉ tiêu đại hội, đưa tổng số đảng viên lên 4.043, chiếm 7% dân số toàn huyện; hoàn thành mục tiêu xóa thôn, trường “trắng” đảng viên.
Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cũng tăng cường quản lý và lãnh đạo công tác cán bộ; tập trung thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, từ quy hoạch, đánh giá, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển đến bố trí sử dụng; làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, trong đó chú ý cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. 5 năm qua, đã có 70 cán bộ được cử đi học trung, cao cấp lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nhà nước tại trung ương và tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông cho đảng viên mới và đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị với tổng số 25 lớp cho 1.674 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.
Đồng thời với việc tập trung lãnh đạo công tác xây dựng đảng, Đảng bộ huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với phương châm : kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng. Huyện đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đều cụ thể hóa bằng các chương trình cụ thể. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cơ bản các tổ chức CSĐ và đảng viên đều thực hiện tốt Điều lệ đảng, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tuy vậy, trong nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ đã xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng vi phạm; kỷ luật 31 đảng viên vi phạm. Việc thực hiện đồng bộ, nghiêm túc giữa xây và chống đã giúp cho tình hình chính trị nội bộ được giữ vững, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tinh thần đoàn kết cùng sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Tràng Định đã đưa đến những khởi sắc rõ rệt trên lĩnh vực kinh tế – xã hội. Trong đó, tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 10,61%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư và tăng cường đáng kể; công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội, giải quyết việc làm có chuyển biến, tiến bộ, đến nay toàn huyện không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,65%… Những kết quả này tạo tiền đề rất thuận lợi để trong thời gian tới, Tràng Định tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chú trọng xây dựng và chỉnh đốn đảng, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Hoàng Thái