Thứ năm,  06/10/2022

"Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt" trong tư tưởng Hồ Chí Minh

LSO-Trong chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” mà cán bộ, đảng viên và nhân dân đang học tập và làm theo có nội dung: Cách mạng cần có Đảng, “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt”.Trong nghiên cứu nội dung trên có thể thấy, Hồ Chí Minh ví Đảng như bộ tham mưu tiên tiến của giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng không vững thì không thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thành công, cũng như người cầm lái con thuyền, người cầm lái không vững thì con thuyền không thể cập bến. Nhưng Đảng vững là Đảng phải được lực lượng cách mạng suy tôn là người lãnh đạo. Muốn cho lực lượng cách mạng suy tôn là người lãnh đạo thì Đảng phải định ra đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nguyện vọng lợi ích của nhân dân. Đảng phải có tổ chức chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống...

LSO-Trong chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” mà cán bộ, đảng viên và nhân dân đang học tập và làm theo có nội dung: Cách mạng cần có Đảng, “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt”.
Trong nghiên cứu nội dung trên có thể thấy, Hồ Chí Minh ví Đảng như bộ tham mưu tiên tiến của giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng không vững thì không thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thành công, cũng như người cầm lái con thuyền, người cầm lái không vững thì con thuyền không thể cập bến. Nhưng Đảng vững là Đảng phải được lực lượng cách mạng suy tôn là người lãnh đạo. Muốn cho lực lượng cách mạng suy tôn là người lãnh đạo thì Đảng phải định ra đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nguyện vọng lợi ích của nhân dân. Đảng phải có tổ chức chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới, thống nhất chính trị, tư tưởng, tổ chức. Bác nói: Đảng vững là Đảng phải biết thừa nhận sai lầm, khuyết điểm của mình và kiên quyết sửa chữa sai lầm, khuyết điểm đó.
Đảng bộ Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tọa đàm nhân ngày thành lập Đảng 3-2 – Ảnh: Thế Bảo
Tất cả những vấn đề trên để Đảng vững chỉ thực hiện được khi Đảng có chủ nghĩa làm cốt. Bác nói: “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt”. Làm cốt theo Bác tức là làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Chủ nghĩa với Đảng như trí khôn của con người, như bàn chỉ nam của con tàu. Do đó, không có chủ nghĩa làm cốt thì tất cả những đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược Đảng đưa ra không đúng, không thu hút được quảng đại quần chúng vào cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thể thành công. Chủ nghĩa làm cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là chủ nghĩa Mác – Lênin. Bác nói “Bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm triết học, kinh tế – chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, 3 bộ phận của học thuyết đã khái quát những quy luật vận động lịch sử của xã hội loài người. Học thuyết còn chỉ ra phương pháp và phương pháp luận khoa học cách mạng, đó là, phương pháp biện chứng. Chủ nghĩa Mác – Lênin được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, do đó tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, Đảng ta xác định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động.
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới mở cửa hội nhập quốc tế có rất nhiều chủ nghĩa, học thuyết đang thâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường khác nhau như: chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chủ nghĩa tư bản với nhiều học thuyết mới: Chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa thực dụng, tín nưỡng, tôn giáo… lối sống tự do vô tổ chức của chủ nghĩa tư bản, thậm trí có những tư tưởng xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, phải hết sức cảnh giác đấu tranh loại bỏ những chủ nghĩa không tốt ấy. Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng đến nay, đặc biệt là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đất nước ta đã có bước phát triển về mọi mặt: chính trị ổn định, kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được mở rộng và nâng cao. Điều đó càng chứng minh: cách mạng cần có Đảng, “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn và khoa học.
Hiện nay, với việc triển khai đồng bộ từ tỉnh đến các chi, đảng bộ cơ sở một cách nghiêm túc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin rằng, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, sẽ làm cho Đảng ta mạnh lên, nhân dân tin tưởng Đảng hơn trong tiến trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

M.V.H