Thứ bảy,  01/10/2022

Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đại hội nhiệm kỳ 2010- 2015

LSO-Ngày 15/6/2010, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010- 2015. Dự Đại hội có 150 đảng viên của 11 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Sở VH,TT&DL được thành lập từ tháng 4/2008, trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Sở Văn hoá-Thông tin, Chi bộ Sở Thể dục thể thao và số đảng viên của Chi bộ Sở Thương mại và Du lịch. Trong 2 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 16 đảng viên, chất lượng tổ chức cở sở Đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Năm 2009, có 11/11 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Sở đạt trong sạch vững mạnh.Đoàn Chủ tịch Đại hội.Đối với hoạt động sự nghiệp, trong 2 năm (2008 - 2009), lĩnh vực văn hoá đã có bước phát triển khá, nội dung hoạt động phong phú và đa dạng, các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thư viện, phát hành phim và chiếu bóng, công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá, các hoạt động nghiệp vụ đã bám sát yêu cầu chuyên môn...

LSO-Ngày 15/6/2010, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010- 2015.
Dự Đại hội có 150 đảng viên của 11 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Sở VH,TT&DL được thành lập từ tháng 4/2008, trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Sở Văn hoá-Thông tin, Chi bộ Sở Thể dục thể thao và số đảng viên của Chi bộ Sở Thương mại và Du lịch. Trong 2 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 16 đảng viên, chất lượng tổ chức cở sở Đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Năm 2009, có 11/11 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Sở đạt trong sạch vững mạnh.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đối với hoạt động sự nghiệp, trong 2 năm (2008 – 2009), lĩnh vực văn hoá đã có bước phát triển khá, nội dung hoạt động phong phú và đa dạng, các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thư viện, phát hành phim và chiếu bóng, công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá, các hoạt động nghiệp vụ đã bám sát yêu cầu chuyên môn của ngành, của tỉnh giao; đặc biệt ngành tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh gây được ấn tượng tốt. Lĩnh vực thể dục thể thao đã phát triển mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao đã đạt được những kết qủa đáng kể. Lĩnh vực du lịch từng bước khơi dậy được tiềm năng và thế mạnh về du lịch của tỉnh và tham gia hiệu quả vào quá trình hoà nhập…
Phát huy những thành tích đã đạt được trong 2 năm qua, nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ Sở VH,TT&DL đề ra mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đưa thông tin về cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn di sản văn hoá các dân tộc, có nhiều giải pháp huy động các nguồn lực xã hội đầu tư sự nghiệp VH,TT&DL; nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho nhân dân. Thúc đẩy phát triển du lịch nhanh, bền vững tương xứng với lợi thế tiềm năng của tỉnh. Giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, làm cho văn hoá thấm nhuần sâu vào mọi người dân và mọi tổ chức xã hội”. Đại hội đã góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối CQDCĐ tỉnh; bầu 15 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2010- 2015; bầu 11 đại biểu đi dự đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phan Cầu