Thứ sáu,  07/10/2022

Phát triển lý luận về tăng cường sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới

Ngày 21-6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước đề tài khoa học: "Phát triển lý luận về tăng cường sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới".Đề tài do Thiếu tướng, PGS, TS Cao Tiến Hinh (Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Quốc phòng) làm Chủ nhiệm. Trung tướng, GS, TS Nguyễn Ngọc Thanh (Học viện Quốc phòng) là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.Đề tài nêu những nhận thức về mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời chỉ ra những giải pháp chủ yếu phát triển lý luận về tăng cường sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới bao gồm: Bám sát thực tiễn, đổi mới tư duy phát triển lý luận về tăng cường sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân; đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng về tăng cường sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân; tăng cường quản...

Ngày 21-6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước đề tài khoa học: “Phát triển lý luận về tăng cường sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới”.

Đề tài do Thiếu tướng, PGS, TS Cao Tiến Hinh (Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Quốc phòng) làm Chủ nhiệm. Trung tướng, GS, TS Nguyễn Ngọc Thanh (Học viện Quốc phòng) là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài nêu những nhận thức về mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời chỉ ra những giải pháp chủ yếu phát triển lý luận về tăng cường sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới bao gồm: Bám sát thực tiễn, đổi mới tư duy phát triển lý luận về tăng cường sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân; đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng về tăng cường sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân; tăng cường quản lý, điều hành của Nhà nước về sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân; nâng cao chất lượng huấn luyện và giáo dục quốc phòng; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng nguồn nhân lực khoa học – công nghệ quân sự.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu bỏ phiếu xếp loại xuất sắc.
Theo Nhandan