Chủ nhật,  24/09/2023

Đảng bộ xã Bằng Hữu: Lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

LSO-Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Bằng Hữu (Chi Lăng) đã vận dụng sáng tạo chính sách đổi mới của Đảng vào thực tiễn, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Tập trung lãnh đạo, củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế hộ. Triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó Đảng uỷ thực hiện nghiêm việc phân công đảng viên phụ trách lĩnh vực, đơn vị cơ sở, bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư...

LSO-Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Bằng Hữu (Chi Lăng) đã vận dụng sáng tạo chính sách đổi mới của Đảng vào thực tiễn, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.
Tập trung lãnh đạo, củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế hộ. Triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó Đảng uỷ thực hiện nghiêm việc phân công đảng viên phụ trách lĩnh vực, đơn vị cơ sở, bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, quan tâm chăm lo công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ… Thông qua sinh hoạt, phê bình và tự phê bình trong nội bộ đảng, Đảng bộ Bằng Hữu đã tạo được sự đồng thuận cao về tư tưởng, ý chí và hành động, từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Bộ máy chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có nền nếp. Công tác phát triển hội viên, đoàn viên được mở rộng, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn được giữ vững.
Một góc trụ sở làm việc của Đảng ủy – HĐND – UBND xã Bằng Hữu được xây dựng từ vốn 135
Kinh tế nông – lâm nghiệp, nông thôn được quan tâm chỉ đạo, nhân dân chủ động chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, đưa các loại giống mới cây trồng vật nuôi, có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng. Các biện pháp, áp dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi được chú trọng, vì vậy đến nay trên 90% diện tích đất gieo trồng đã được sử dụng giống mới có năng suất cao. Trên địa bàn xã đến nay đã hình thành một số vùng trồng cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao như: đỗ tương, lạc, quýt Bắc Sơn, trám trắng, hồng, mác mật, hồi, thuốc lá…Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì, phát triển tốt, tổng đàn trâu, bò 1.248 con, tăng 6% so với năm 2005; công tác trồng rừng có nhiều tiến bộ đạt 126%, tỷ lệ độ che phủ rừng hiện nay đạt 52%; thu ngân sách trên địa bàn chưa ổn định.
Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới 2010 – 2015 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.450 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 470 kg/người/ năm, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt trên 7 triệu đồng người/ năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 14,8% xuống còn 10% năm 2015. Vận động các hộ nông dân có điều kiện về lao động, tiền vốn, đất đai mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế nông lâm kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống.
Các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội: giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã, quan tâm nhiều hơn đến giáo dục mầm non, hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 25,54% năm 2009, xuống còn 20% năm 2015. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ xã Bằng Hữu tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của mình nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra.

Thanh Đàn