Chủ nhật,  25/09/2022

Chính sách mới, quyết định mới

Ngày 22-6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 927/QĐ - TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020.Nhiệm vụ của ban chỉ đạo: tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sácha và các giải pháp xây dựng xã hội học tập. Giúp Thủ tướng, Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình kế hoạch, đề án, dự án về xây dựng xã hội học tập. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 -...

Ngày 22-6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 927/QĐ – TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 – 2020.

Nhiệm vụ của ban chỉ đạo: tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sácha và các giải pháp xây dựng xã hội học tập. Giúp Thủ tướng, Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình kế hoạch, đề án, dự án về xây dựng xã hội học tập. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 – 2020.
Theo Nhandan