Chủ nhật,  28/05/2023

Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Năm năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội được đổi mới toàn diện, trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội những năm qua liên tục phát triển đúng hướng và đạt hiệu quả thiết thực. Để có được kết quả đó, Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng luôn thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo có tính nguyên tắc: Công tác thi đua - khen thưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; mục tiêu thi đua phải bám sát và thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng các tổ chức vững mạnh, xây dựng từng con người trưởng thành...

Năm năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội được đổi mới toàn diện, trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội những năm qua liên tục phát triển đúng hướng và đạt hiệu quả thiết thực. Để có được kết quả đó, Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng luôn thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo có tính nguyên tắc: Công tác thi đua – khen thưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; mục tiêu thi đua phải bám sát và thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng các tổ chức vững mạnh, xây dựng từng con người trưởng thành tiến bộ; chú trọng đổi mới phương thức tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng; gắn chặt thi đua với khen thưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chính trị và chức năng tư vấn của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng. Các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức tốt phong trào thi đua, nhất là ở ba khâu trực tiếp: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch; trực tiếp tổ chức phát động thi đua; trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng. Cơ quan chính trị các cấp đã bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và thực tiễn của cấp mình, phát huy vai trò trách nhiệm, năng động, chủ động trong tham mưu, đề xuất cho cấp ủy và người chỉ huy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng đã khơi dậy, huy động được sức mạnh của các tổ chức quần chúng và mọi cán bộ, đảng viên đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của quân đội. Các đơn vị luôn quan tâm, coi trọng bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến, phổ biến và áp dụng những sáng kiến, kinh nghiệm có giá trị vào thực tiễn. Việc lựa chọn xây dựng đơn vị điểm, phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến tập trung vào các đơn vị, các cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác ở nơi khó khăn gian khổ, vùng sâu, vùng xa.

Hiệu quả nổi bật nhất của phong trào Thi đua Quyết thắng là góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng quân đội luôn vững mạnh về chính trị tư tưởng; LLVT nhân dân luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Quân đội thật sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hoạt động phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội luôn kết hợp với thi đua thường xuyên, thi đua đột kích; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quần chúng và tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, kết hợp phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn của địa phương, của các ngành, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong LLVT và các địa phương. Trong những năm qua, Quân đội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua và các cuộc vận động, thu được những kết quả đáng phấn khởi như các Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” ở các đơn vị quân đội; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Các phong trào: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Đơn vị quản lý tài chính tốt”; “Giành ba đỉnh cao quyết thắng”, “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Hai giỏi” của phụ nữ; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh; “Dạy tốt, học tốt” của các nhà trường… Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều hoạt động phong phú, sinh động, phát huy sự sáng tạo của tập thể và từng cá nhân, làm cho phong trào thi đua lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế – xã hội. Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có 36 tập thể, 72 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Phong trào thi đua “Giành ba đỉnh cao quyết thắng”, “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã động viên, cổ vũ thanh niên toàn quân thi đua lập công trên các lĩnh vực, xung kích thực hiện các việc khó, việc mới; trong năm năm tuổi trẻ quân đội đã có gần 1.300 công trình khoa học và sáng kiến, trong đó có 726 công trình đoạt giải cao, được áp dụng ở đơn vị, làm lợi cho quân đội, Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được cụ thể hóa thành nhiều phong trào thi đua với nội dung phong phú, gắn với nhiều lĩnh vực: phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm, nuôi dạy con tốt, đền ơn đáp nghĩa… Đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu cho cho phụ nữ quân đội được nhận các giải thưởng cao quý của Nhà nước. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, ba không” của tổ chức công đoàn quân đội đã khơi dậy lòng nhiệt tình say mê sáng tạo, ý thức trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đoàn viên, công đoàn xuất hiện nhiều điển hình mới, tạo ra nhiều công trình sản phẩm mới mang lại hiệu quả thiết thực; đã có 58 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động quốc phòng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng và Huy hiệu Lao động sáng tạo.

Phong trào Thi đua Quyết thắng của quân đội diễn ra sôi nổi với nhiều cách làm sáng tạo ở các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học – kỹ thuật và công nghệ, trong xây dựng LLVT địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và toàn quân. Điển hình là các phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Luyện hay đánh giỏi”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”… Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, phong trào, Thi đua Quyết thắng còn tập trung vào thực hiện chủ trương “Một tập trung, hai khâu đột phá” và được triển khai tích cực thông qua các hoạt động giao lưu, các phong trào: “Toàn quân hành động theo điều lệnh”, “Tháng hành động cao điểm chấm dứt vi phạm kỷ luật” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Biểu hiện rõ nhất là cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm kiên cường bám trụ, vững vàng tay súng, sẵn sàng chiến đấu, mưu trí sáng tạo, chủ động đối phó với các tình huống phức tạp xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” tại các cơ sở đào tạo trong quân đội góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng dạy và học; đã có hàng trăm sinh viên các trường quân đội tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các cuộc thi toàn quốc và đứng thứ hạng cao trong hệ thống giáo dục quốc dân. Phong trào thi đua trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường đã có nhiều công trình, đề tài trọng điểm được ứng dụng, góp phần giải quyết những vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra.

Phong trào Thi đua Quyết thắng của quân đội góp phần to lớn động viên, cổ vũ các đơn vị trong toàn quân phát huy nội lực, khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo, cần kiệm trong lao động sản xuất, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cùng các phong trào cụ thể: Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” đã động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, tài chính cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác. Phong trào thi đua trong lao động sản xuất quốc phòng và kinh tế được duy trì thường xuyên, liên tục, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế quốc phòng. Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đã góp phần nâng cao, hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác, nâng cao hệ số kỹ thuật vũ khí trang bị kỹ thuật và xây dựng chính quy các nhà kho.

Phong trào Thi đua Quyết thắng của quân đội đã làm tốt công tác vận động quần chúng, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đáng kể vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân. Các hình thức dân vận như kết nghĩa, cử tổ đội công tác và và cán bộ tăng cường cho cơ sở được tiến hành ngày càng đa dạng, phong phú và đi vào chiều sâu. Trong năm năm, toàn quân tham gia xây dựng 100 nghìn lượt cơ sở xã, phường, thôn, bản; củng cố 100 nghìn tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương; giúp địa phương gần năm triệu ngày công lao động, làm mới và sửa chữa 70 nghìn ngôi nhà, 12 nghìn km đường giao thông nông thôn, sửa hơn 600 trường học; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn một triệu lượt người với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Những việc làm thiết thực của quân đội góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, khẳng định QĐND Việt Nam không chỉ là đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất mà còn là đội quân công tác.

Trong năm năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội đã thu được hiệu quả to lớn, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác của các đơn vị và toàn quân; bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ và trận địa tư tưởng trong LLVT luôn được giữ vững, góp phần quan trọng làm sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Từ phong trào thi đua đã có 44 tập thể, cá nhân được Nhà nước phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 63 nghìn 879 tập thể, cá nhân được tặng huân chương các loại; 145 Cờ thi đua của Chính phủ; 803 Chiến sĩ thi đua toàn quân; 22 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 62 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng năm năm (2006 – 2010).

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm tổ chức, thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng những năm qua, trong những năm tới phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội tiếp tục hướng vào việc động viên tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, đưa phong trào Thi đua Quyết thắng lên một tầm cao mới sâu rộng hơn, thiết thực hơn và hiệu quả hơn. Trong đó tập trung nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hướng mạnh các hoạt động thi đua vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tham gia xây dựng kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng. Thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu của các cuộc vận động và các phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của Nhà nước, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong các ngành, các cấp, trong mọi cán bộ, chiến sĩ. Để phong trào Thi đua Quyết thắng trong những năm tới đạt hiệu quả cao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong thời kỳ mới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chỉ thị của Đảng và của Đảng ủy Quân sự Trung ương về đổi mới và đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng tổ chức và con người vững mạnh; tạo nên nhiều điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, sức mạnh tổng hợp của quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Theo Nhandan