Chủ nhật,  28/05/2023

Phối hợp tuyên truyền về hoạt động Kiểm toán Nhà nước

Ngày 1-7, Báo Nhân Dân và Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã ký văn bản "Thỏa thuận trong việc phối hợp tuyên truyền và phổ biến thông tin về hoạt động KTNN". Thỏa thuận nhằm giúp hai cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền và phổ biến thông tin về tổ chức và hoạt động của KTNN; giúp các cơ quan báo chí đưa tin chính xác, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành, định hướng dư luận về kết quả các cuộc kiểm toán của KTNN.Theo thỏa thuận, KTNN chủ động cung cấp thông tin, ấn phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN; số liệu, tình hình công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN... Báo Nhân Dân hỗ trợ giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền các văn bản và những thông tin về hoạt động KTNN; phối hợp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ truyền...

Ngày 1-7, Báo Nhân Dân và Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã ký văn bản “Thỏa thuận trong việc phối hợp tuyên truyền và phổ biến thông tin về hoạt động KTNN”. Thỏa thuận nhằm giúp hai cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền và phổ biến thông tin về tổ chức và hoạt động của KTNN; giúp các cơ quan báo chí đưa tin chính xác, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành, định hướng dư luận về kết quả các cuộc kiểm toán của KTNN.

Theo thỏa thuận, KTNN chủ động cung cấp thông tin, ấn phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN; số liệu, tình hình công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN… Báo Nhân Dân hỗ trợ giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền các văn bản và những thông tin về hoạt động KTNN; phối hợp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ truyền thông về kiểm toán. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tham gia các sự kiện trong hoạt động của hai cơ quan nhằm quảng bá, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về tổ chức và hoạt động của KTNN…
Theo Nhandan