Thứ tư,  28/09/2022

Ghi nhận từ Đại hội Đảng cấp cơ sở

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nghiêm túc, đến nay, Đại hội Đảng cấp cơ sở cơ bản đã hoàn thành kế hoạch và thành công tốt đẹp.Đại hội Đảng cấp cơ sở lần này, Lạng Sơn chọn 21 đơn vị cơ sở để làm điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ. Do được chỉ đạo, hướng dẫn tận tình, chu đáo từ cấp trên nên Đại hội điểm ở cả 21 đơn vị cơ sở đều thành công tốt đẹp. Đến hết tháng 6 năm 2010, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh cơ bản đã tiến hành Đại hội. Các đơn vị hoàn thành sớm như: Chi Lăng, Văn Quan, Cao Lộc, Lộc Bình và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh.Nông dân huyện Hữu Lũng thu hoạch lúa xuân - Ảnh: Lê MinhQua Đại hội cấp sơ sở lần này, các nội dung của Đại hội đều có sự chuẩn bị...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nghiêm túc, đến nay, Đại hội Đảng cấp cơ sở cơ bản đã hoàn thành kế hoạch và thành công tốt đẹp.
Đại hội Đảng cấp cơ sở lần này, Lạng Sơn chọn 21 đơn vị cơ sở để làm điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ. Do được chỉ đạo, hướng dẫn tận tình, chu đáo từ cấp trên nên Đại hội điểm ở cả 21 đơn vị cơ sở đều thành công tốt đẹp. Đến hết tháng 6 năm 2010, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh cơ bản đã tiến hành Đại hội. Các đơn vị hoàn thành sớm như: Chi Lăng, Văn Quan, Cao Lộc, Lộc Bình và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh.
Nông dân huyện Hữu Lũng thu hoạch lúa xuân – Ảnh: Lê Minh
Qua Đại hội cấp sơ sở lần này, các nội dung của Đại hội đều có sự chuẩn bị tốt. Công tác chuẩn bị văn kiện chu đáo hơn, sát với tình hình đơn vị, phần văn kiện nói về ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân đánh giá đúng và sát thực, thẳng thắn, phân tích, mổ sẻ kỹ, gắn nội dung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của chi, đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ đảm bảo đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở báo cáo chính trị, các cấp uỷ đã xây dựng dự thảo nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị để Đại hội thảo luận, quyết định. Đối với phần thảo luận, những đồng chí có ý kiến tham gia thảo luận đều chuẩn bị kỹ nội dung, nêu vấn đề rõ ràng, cởi mở trên tinh thần xây dựng, nhiều ý kiến đóng góp thể hiện tính dân chủ, sáng tạo thu hút trí tuệ của tập thể vào nhiệm vụ phát triển chung của đơn vị. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ, rà soát, kiểm tra chặt chẽ, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy trình đảm bảo số dư theo quy định nên công tác bầu cử đã cho kết quả tốt, cấp uỷ viên được bầu đều nằm trong quy hoạch; đồng thời, đã chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; công tác nhân sự Đại hội đã đảm bảo mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên, công tâm, khách quan trong lựa chọn và giới thiệu nhân sự, khắc phục được tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương, thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm. Công tác phục vụ đảm bảo từ khâu nhỏ nhất đến việc lớn đều được phân công phân nhiệm rõ ràng nên không có bất trắc gì lớn xẩy ra. Do chuẩn bị tốt, chấp hành nghiêm quy định, đồng thời được cấp uỷ cấp trên quan tâm chỉ đạo từ đầu, nên cả 4 nội dung cơ bản của Đại hội đều thực hiện tốt thể hiện rõ qua việc tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu của chi, đảng bộ nhiệm kỳ tới; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng và dự thảo văn kiên Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp theo đúng hướng dẫn của Trung ương và cấp uỷ cấp trên; Đại hội đều bầu được cấp uỷ mới theo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và yêu cầu nhiệm vụ công tác; đồng thời đều bầu được đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Có được kết quả trên là do cấp uỷ cơ sở nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, ôn lại truyền thống lịch sử và đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt công tác tư tưởng trong chi, đảng bộ. Các cấp uỷ đã kịp thời lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội; phân công uỷ viên thường vụ và cấp uỷ viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, nhất là các cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ và những đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Ngay sau Đại hội, cấp uỷ khoá mới đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội; xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cho cấp uỷ viên và kịp thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới.

Minh Chấn