Thứ bảy,  03/06/2023

Chính sách mới, nghị quyết mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 924/QĐ-TTg chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Thủ tướng Chính phủ và các bộ theo sự ủy quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với PVN. Sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, PVN kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của PVN trước khi chuyển...

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 924/QĐ-TTg chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Thủ tướng Chính phủ và các bộ theo sự ủy quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với PVN. Sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, PVN kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của PVN trước khi chuyển đổi.

Theo Nhandan