Thứ bảy,  01/04/2023

Ðảng bộ dân chính đảng Thừa Thiên – Huế không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng

Đảng bộ dân chính đảng Thừa Thiên - Huế vừa tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2010-2015, 249 đại biểu đại diện gần 3.000 đảng viên ở 64 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối dự đại hội.Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế chọn tiến hành đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội.Nhiệm kỳ qua, việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ 4 đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu đề ra đều cơ bản hoàn thành; trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc; phát huy được ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp...

Đảng bộ dân chính đảng Thừa Thiên – Huế vừa tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2010-2015, 249 đại biểu đại diện gần 3.000 đảng viên ở 64 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối dự đại hội.

Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế chọn tiến hành đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ 4 đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu đề ra đều cơ bản hoàn thành; trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc; phát huy được ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Đảng bộ và cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, từng bước đi vào chiều sâu. Vai trò, vị thế của Đảng bộ ngày càng được nâng lên, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ là: quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ, vận dụng năng động, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu; ra sức xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể vững mạnh toàn diện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ V, góp phần tích cực xây dựng Thừa Thiên – Huế phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa 5 và trực tiếp bầu đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền giữ chức Bí thư Đảng ủy với số phiếu hơn 94%.
Theo Nhandan