Thứ bảy,  23/10/2021

Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan khoá XVII, tổ chức kỳ họp lần thứ 15

LSO-Trong các ngày 8-9/7/2010, Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011, đã tổ chức kỳ họp lần thứ 15. Kỳ họp đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực KT- XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010.Báo cáo của UBND huyện đã kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm phát triển kinh tế - xã hội; công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2010; quyết toán thu, chi ngân sách năm 2009; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng xây dựng; công tác cải cách thủ tục hành chính; hoạt động văn hoá, xã hội. Báo cáo của các ban hội đồng, các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Toà án về việc chấp hành pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện.Kỳ họp đã thống nhất đề ra một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực...

LSO-Trong các ngày 8-9/7/2010, Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011, đã tổ chức kỳ họp lần thứ 15. Kỳ họp đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực KT- XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010.
Báo cáo của UBND huyện đã kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm phát triển kinh tế – xã hội; công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2010; quyết toán thu, chi ngân sách năm 2009; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng xây dựng; công tác cải cách thủ tục hành chính; hoạt động văn hoá, xã hội. Báo cáo của các ban hội đồng, các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Toà án về việc chấp hành pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện.
Kỳ họp đã thống nhất đề ra một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2010. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phù hợp từng vùng, từng đơn vị cơ sở, chú trọng công tác phòng chống bão, lụt, dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi, khẩn trương triển khai thực hiện các dự án xây dựng đã được ghi vốn. Tăng cường công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…
Kỳ họp lần thứ 15 HĐND huyện Văn Quan khoá XVII, đã biểu quyết thông qua: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách năm 2009 và Nghị quyết thu, chi ngân sách năm 2010; Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011- 2015) của huyện Văn Quan.

Thanh Đàn