Thứ sáu,  24/03/2023

Xuất bản nhiều ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ðảng và Nhà nước

Đảng bộ Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia - Sự thật hiện có 155 đảng viên sinh hoạt ở hai đảng bộ bộ phận và tám chi bộ trực thuộc.Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ NXB luôn làm tốt vai trò hạt nhân chính trị và là chỗ dựa tin cậy của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan. Đảng bộ đã cùng lãnh đạo NXB, cán bộ, đảng viên khối biên tập thực hiện nhiều đề tài, ấn phẩm, xuất bản phẩm thể hiện rõ tính lý luận, tính thực tiễn, tính chiến đấu và tính khoa học, góp phần tích cực bảo vệ, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần phục vụ tốt công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, tổng kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Số lượng sách của NXB ngày càng tăng, cơ cấu, thể loại, đề tài sách và tạp chí Nhịp cầu Tri thức của NXB và các ấn phẩm điện...

Đảng bộ Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia – Sự thật hiện có 155 đảng viên sinh hoạt ở hai đảng bộ bộ phận và tám chi bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ NXB luôn làm tốt vai trò hạt nhân chính trị và là chỗ dựa tin cậy của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan. Đảng bộ đã cùng lãnh đạo NXB, cán bộ, đảng viên khối biên tập thực hiện nhiều đề tài, ấn phẩm, xuất bản phẩm thể hiện rõ tính lý luận, tính thực tiễn, tính chiến đấu và tính khoa học, góp phần tích cực bảo vệ, phổ biến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần phục vụ tốt công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, tổng kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Số lượng sách của NXB ngày càng tăng, cơ cấu, thể loại, đề tài sách và tạp chí Nhịp cầu Tri thức của NXB và các ấn phẩm điện tử luôn bám sát nhiệm vụ chính trị. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn cơ quan do Đảng bộ lãnh đạo đã phát huy ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vì sự phát triển của NXB.

Với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, công nhân, viên chức NXB tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra; xứng đáng là Đảng bộ cơ quan nòng cốt trong hệ thống xuất bản nước ta, nhất là hoạt động xuất bản các ấn phẩm lý luận chính trị.
Theo Nhandan