Thứ năm,  30/03/2023

Lộc Bình tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

LSO-Sáng ngày 20/7/2010, Ban chỉ đạo phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TD ĐKXDĐSVH) huyện Lộc Bình tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào TD ĐKXDĐSVH giai đoạn 2000- 2010.Văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kếtTrong 10 năm triển khai thực hiện phong trào TD ĐKXDĐSVH, Ban chỉ đạo huyện đã bám sát các yêu cầu của phong trào, vận động nhân dân tập trung thực hiện xây dựng "Gia đình văn hoá", "Làng văn hoá", "Cơ quan đơn vị có nếp nống văn hoá"... Những quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quy định phù hợp với xu thế mới; những quy ước, hương ước được Ban chỉ đạo thống nhất triển khai đến các cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào TD ĐKXDĐSVH đến năm 2010, trong suốt giai đoạn, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của huyện đã nỗ lực chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai thi đua thực hiện bám sát các nội...

LSO-Sáng ngày 20/7/2010, Ban chỉ đạo phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TD ĐKXDĐSVH) huyện Lộc Bình tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào TD ĐKXDĐSVH giai đoạn 2000- 2010.
Văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết
Trong 10 năm triển khai thực hiện phong trào TD ĐKXDĐSVH, Ban chỉ đạo huyện đã bám sát các yêu cầu của phong trào, vận động nhân dân tập trung thực hiện xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Cơ quan đơn vị có nếp nống văn hoá”… Những quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quy định phù hợp với xu thế mới; những quy ước, hương ước được Ban chỉ đạo thống nhất triển khai đến các cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào TD ĐKXDĐSVH đến năm 2010, trong suốt giai đoạn, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của huyện đã nỗ lực chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai thi đua thực hiện bám sát các nội dung của cuộc vận động. Công tác tuyên truyền học tập các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đều được triển khai kịp thời đến các đơn vị. Các tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, làng bản, khu phố văn hoá đều được triển khai kịp thời đến các thôn bản, đơn vị.
UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào
Những nội dung định hướng hoạt động xuyên suốt giai đoạn gắn liền với 7 phong trào điển hình tại địa phương, trong đó phong trào xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể và cá nhân đi đầu các lĩnh vực phát triển kinh tế, và các hoạt động xã hội, được các cấp khen thưởng. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, đến nay đã có 35.616 lượt hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá. Phong trào TD ĐKXD ĐVH ở khu dân cư từ năm 2000 đến nay có trên 60% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến. Phong trào xây dựng thôn bản, khu phố văn hoá, năm 2009 có 27/290 thôn đạt làng văn hoá. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá, trong giai đoạn có 85% cơ quan đơn vị được công nhận cơ quan đơn vị có nếp sống văn hoá. Phong trào ” Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thân thể; đến nay toàn huyện đã phát triển được 76 câu lạc bộ thể thao với 30 điểm tập; có 900 gia đình thể thao và đã có trên 16 nghìn người thường xuyên luyện tập thể thao… Các phong trào thi đua có sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 35 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 200-2010; Ban chỉ đạo phong trào đã chọn cử 9 tập thể và cá nhân tiêu biểu tham dự hội nhị tổng kết cấp tỉnh.

Phan Cầu