Thứ ba,  21/03/2023

Hội thảo khoa học: "80 năm công tác tuyên giáo của Ðảng – Kinh nghiệm và Ðổi mới"

Ngày 21-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "80 năm công tác tuyên giáo của Đảng - Kinh nghiệm và Đổi mới". Đây là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2010).Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội thảo. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo; đại diện Ban Tuyên giáo một số tỉnh ủy, thành ủy và đông đảo các nhà khoa học đã tham dự hội thảo.Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Những năm sắp tới, sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sẽ có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo là tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh của...

Ngày 21-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “80 năm công tác tuyên giáo của Đảng – Kinh nghiệm và Đổi mới”. Đây là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 – 1-8-2010).

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội thảo. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo; đại diện Ban Tuyên giáo một số tỉnh ủy, thành ủy và đông đảo các nhà khoa học đã tham dự hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Những năm sắp tới, sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sẽ có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo là tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh làm cho toàn Đảng, toàn dân nắm vững, nhất trí với các mục tiêu, quan điểm, định hướng, nhiệm vụ lớn về xây dựng và phát triển đất nước từ nay đến năm 2020; kiên trì đấu tranh bảo vệ đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng lực sáng tạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra.

Trước những yêu cầu đó, công tác tuyên giáo nói chung, đặc biệt là công tác tư tưởng, nghiên cứu lý luận cần khắc phục tình trạng bất cập, lạc hậu, thụ động; kiên trì đổi mới, sáng tạo, góp phần củng cố, nâng cao trình độ lý luận, tri thức của toàn Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận chính trị trong nhân dân. Toàn ngành tuyên giáo của Đảng tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức, quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân… Tiếp tục cụ thể hóa đường lối phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu những thành tựu và tinh hoa văn hóa nhân loại, hoàn thiện hệ giá trị của con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước, làm cho văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn cần làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới; không ngừng phát triển lý luận. Công tác nghiên cứu khoa học trong toàn ngành cần được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, công tác tuyên giáo phải tiếp tục nâng cao tính định hướng, tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính hiệu quả.

Gần 50 tham luận gửi đến và một số được trình bày tại hội thảo đã khẳng định: Công tác tuyên giáo 80 năm qua đã góp phần quan trọng, to lớn vào những thắng lợi vĩ đại của Đảng và dân tộc. Các ý kiến tham luận đã đề cập, phân tích sâu sắc, có sức thuyết phục hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của công tác tuyên giáo; nêu bật những thành tựu đáng tự hào, làm rõ những yếu kém, bất cập. Nhiều tham luận nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm quý báu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải đáp sâu hơn.

Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế trong thời gian tới, nhiều đại biểu cho rằng: công tác tư tưởng cần phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp và phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Người làm công tác tuyên giáo phải nhanh nhạy nắm bắt thông tin, tỉnh táo xử lý, định hướng thông tin giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng bản chất vấn đề và sự kiện được quan tâm bằng các thông tin chuẩn xác, có sức thuyết phục cao. Công tác tư tưởng bám sát thực tiễn, chủ động tham gia trực tiếp hơn nữa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Theo Nhandan