Thứ sáu,  31/03/2023

Kiểm tra, giám sát 241 lượt tổ chức đảng

LSO-Thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2010, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành 241 lượt kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và 2.822 đảng viên. Trong đó kiểm tra 44 lượt tổ chức đảng và 944 đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 49 lượt tổ chức đảng và 605 đảng viên về thu, chi, trích nộp quản lý và sử dụng đảng phí; 39 lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 23 tổ chức đảng trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy, chi bộ, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí... Qua kiểm tra không có tổ chức nào vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.Đối với công tác giám sát đã được quan tâm thực hiện thông qua sinh hoạt chi bộ, phản...

LSO-Thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2010, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành 241 lượt kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và 2.822 đảng viên.
Trong đó kiểm tra 44 lượt tổ chức đảng và 944 đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 49 lượt tổ chức đảng và 605 đảng viên về thu, chi, trích nộp quản lý và sử dụng đảng phí; 39 lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 23 tổ chức đảng trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy, chi bộ, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí… Qua kiểm tra không có tổ chức nào vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.
Đối với công tác giám sát đã được quan tâm thực hiện thông qua sinh hoạt chi bộ, phản ánh của cấp ủy nơi cư trú, kết quả đã có 86 tổ chức đảng và 1.273 đảng viên được giám sát.

Phong Linh