Thứ tư,  27/10/2021

Thành phố triển khai các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

LSO-Ngày 23/7/2010, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, lãnh đạo các Ban đảng Thành ủy, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể hội quần chúng đã được nghe nội dung các kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc, tôn giáo; Kết luận số 62 ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Thông báo Kết luận số 305 của ban Bí thư TW Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị 59 ngày 27.9.1995 về chăm sóc người cao tuổi;...

LSO-Ngày 23/7/2010, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, lãnh đạo các Ban đảng Thành ủy, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể hội quần chúng đã được nghe nội dung các kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc, tôn giáo; Kết luận số 62 ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Thông báo Kết luận số 305 của ban Bí thư TW Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị 59 ngày 27.9.1995 về chăm sóc người cao tuổi; Kết luận số 65 ngày 4.3.2010 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị khoá VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…Cũng tại buổi quán triệt, các đại biểu cũng đã được nghe các hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện các kết luận của Bộ chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn thành phố.

Công Quân