Thứ ba,  26/10/2021

Tập trung chỉ đạo Ðại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Chiều 23-7, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐ-KT) T.Ư họp, thảo luận về chương trình, kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và dự kiến số lượng, thành phần đại biểu tham dự đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT T.Ư và đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, tới dự.Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo chương trình, kế hoạch, nội dung Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Dự đại hội có gần 1.500 đại biểu, đại diện các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong năm năm qua trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, các dân tộc, tôn giáo..., được các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và các địa phương lựa...

Chiều 23-7, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐ-KT) T.Ư họp, thảo luận về chương trình, kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và dự kiến số lượng, thành phần đại biểu tham dự đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT T.Ư và đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, tới dự.


Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo chương trình, kế hoạch, nội dung Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Dự đại hội có gần 1.500 đại biểu, đại diện các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong năm năm qua trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế – xã hội, các dân tộc, tôn giáo…, được các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và các địa phương lựa chọn, suy tôn.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu ý kiến nêu rõ, công tác TĐ-KT thời gian qua đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng… Phó Chủ tịch nước đề nghị các ngành, các cấp, Mặt trận và các đoàn thể phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hợp lực của toàn xã hội, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 và giai đoạn 2005-2010. Phong trào thi đua phải tạo động lực, góp phần giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của từng bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện cải cách hành chính; phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo; ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước các cấp từ nay đến tháng 10-2010, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (cuối tháng 11-2010). Chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác TĐ-KT. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và các ngày lễ lớn của đất nước.Theo Nhandan