Thứ tư,  27/10/2021

Chính sách mới, quyết định mới

Chính phủ vừa ra Nghị định số 78/2010/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Nghị định gồm bốn chương, 26 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ điều khoản và điều kiện cho vay lại; quy trình, thủ tục cho vay lại và điều khoản thi hành.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 30-8. Bãi bỏ Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ và những quy định trước đây trái với nội dung nghị định này.Chính phủ vừa ra Nghị định số 79/2010/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công. Nghị định gồm bảy chương, 28 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ các công cụ quản lý nợ công; quản lý huy động, sử dụng, trả nợ và quản lý rủi ro, cơ cấu lại nợ...Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 30-8. Những quy định trước đây trái với nội dung nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày nghị định này có hiệu...

Chính phủ vừa ra Nghị định số 78/2010/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Nghị định gồm bốn chương, 26 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ điều khoản và điều kiện cho vay lại; quy trình, thủ tục cho vay lại và điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 30-8. Bãi bỏ Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ và những quy định trước đây trái với nội dung nghị định này.

Chính phủ vừa ra Nghị định số 79/2010/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công. Nghị định gồm bảy chương, 28 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ các công cụ quản lý nợ công; quản lý huy động, sử dụng, trả nợ và quản lý rủi ro, cơ cấu lại nợ…

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 30-8. Những quy định trước đây trái với nội dung nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày nghị định này có hiệu lực.
Theo Nhandan