Thứ ba,  21/03/2023

Phát huy dân chủ qua Đại hội điểm

LSO-Thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và chủ trương của Bộ Chính trị về thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ, chủ trương này đã được Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn vận dụng và tổ chức thực hiện thành công.Các đảng viên dự Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXI biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội - Ảnh: Ngọc NhungNhằm thực hiện tốt chủ trương này, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã chọn 21 đảng bộ cơ sở để làm điểm và thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ và chọn 3 đảng bộ cấp trên cơ sở gồm Đảng bộ huyện Chi Lăng, Đảng bộ huyện Bắc Sơn, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức đại hội điểm và thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ (trong đó, Đảng bộ huyện Chi Lăng...

LSO-Thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và chủ trương của Bộ Chính trị về thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ, chủ trương này đã được Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn vận dụng và tổ chức thực hiện thành công.
Các đảng viên dự Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXI biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội – Ảnh: Ngọc Nhung
Nhằm thực hiện tốt chủ trương này, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã chọn 21 đảng bộ cơ sở để làm điểm và thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ và chọn 3 đảng bộ cấp trên cơ sở gồm Đảng bộ huyện Chi Lăng, Đảng bộ huyện Bắc Sơn, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức đại hội điểm và thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ (trong đó, Đảng bộ huyện Chi Lăng được chọn làm đại hội điểm toàn diện). Qua 21 đơn vị cơ sở và 3 đảng bộ đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ, có thể khẳng định rằng các đại hội điểm và thí điểm được tổ chức tốt và thành công tốt đẹp. Thành công của các đại hội có thể phân tích trên nhiều khía cạnh khác nhau nhưng rõ nét nhất chính là đã phát huy cao độ tính dân chủ trong Đảng thể hiện ở việc phát huy được tính dân chủ trực tiếp của đại biểu dự đại hội. Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ đã nâng cao hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ bởi họ nhận được sự tín nhiệm qua lá phiếu của đa số đại biểu dự đại hội, qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ đã tạo môi trường để phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm của toàn đảng bộ và đại biểu dự đại hội, chống các biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, tư tưởng cục bộ, bè phái, mất đoàn kết. Việc tổ chức thành công đại hội điểm và thí điểm bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ cơ sở và đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ cấp trên cơ sở ở Lạng Sơn thực sự đã có một bước chuyển cấp độ dân chủ từ dân chủ gián tiếp sang dân chủ trực tiếp, thể hiện được sự vận dụng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại các đảng bộ, điều đó chứng tỏ công tác dân chủ trong Đảng đã chuyển biến mạnh mẽ và đi vào thực chất hơn, nó khẳng định là bước tiến dài trên lộ trình dân chủ trong Đảng và trong xã hội. Đại hội điểm và thí điểm bầu bí thư cấp uỷ thành công đã tạo được bầu không khí phấn khởi, tăng cường sinh khí mới, sức sống mới cho giai đoạn phát triển mới, đảm bảo thực hiện tốt phương châm dân chủ vừa là mục đích vừa là động lực của sự phát triển. Điều dễ dàng nhận thấy là, qua đại hội điểm và thí điểm bầu bí thư cấp uỷ lần này, không khí dân chủ trong Đảng đã lan toả trong toàn xã hội. Dân chủ là chiếc chìa khoá vạn năng cho mọi sự thắng lợi của cách mạng. Cán bộ là gốc của mọi công việc. Đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ cơ sở và trực tiếp bầu bí thư cấp trên cơ sở là hoạt động dân chủ trực tiếp, rộng rãi và sâu sắc, từ đây sẽ tìm ra được người đứng đầu cấp uỷ có năng lực, có trách nhiệm để lãnh đạo đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.
Đến nay, kế hoạch đại hội Đảng các cấp ở Lạng Sơn đã hoàn thành toàn bộ cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở. Trước mắt sẽ diễn ra đồng loạt các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tính dân chủ trong đảng mà trực tiếp là trong từng đại hội sẽ là chiếc chía khoá để đại hội thành công. Với những bước đi thích hợp, phát huy kinh nghiệm dân chủ trực tiếp từ đại hội điểm và thí điểm mà Lạng Sơn đã làm, tin chắc Lạng Sơn sẽ tổ chức thành công đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Minh Chấn