Thứ tư,  27/10/2021

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tài chính Ðảng

Ngày 26-7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tài chính Đảng nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.Trong nhiệm kỳ qua, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tài chính Đảng của UBKT các cấp đều tăng so nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Đối tượng được kiểm tra tài chính Đảng cũng toàn diện hơn. Nội dung kiểm tra tài chính Đảng chủ yếu tập trung kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản, đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; việc sản xuất, kinh doanh, thực hiện các dự án; thu, nộp và sử dụng đảng phí. UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát tài chính Đảng có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện đúng các hành vi vi phạm; đề xuất biện pháp xử lý bảo đảm tính nghiêm minh; giúp cấp ủy, tổ chức Đảng...

Ngày 26-7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tài chính Đảng nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tài chính Đảng của UBKT các cấp đều tăng so nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Đối tượng được kiểm tra tài chính Đảng cũng toàn diện hơn. Nội dung kiểm tra tài chính Đảng chủ yếu tập trung kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản, đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; việc sản xuất, kinh doanh, thực hiện các dự án; thu, nộp và sử dụng đảng phí.

UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát tài chính Đảng có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện đúng các hành vi vi phạm; đề xuất biện pháp xử lý bảo đảm tính nghiêm minh; giúp cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp nâng cao nhận thức về công tác tài chính Đảng, phát huy ưu điểm, khắc phục và chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBKT Trung ương đã tham mưu, giúp Ban Bí thư ban hành Công văn số 90-CV/T.Ư, ngày 2-3-2007, về việc khắc phục các thiếu sót, sơ hở trong quản lý, sử dụng tài chính Đảng; kiến nghị với cấp ủy và cơ quan tài chính Đảng, Nhà nước ban hành hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi các chế độ, chính sách còn thiếu hoặc chưa phù hợp.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát tài chính Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X là khá toàn diện. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tài chính Đảng đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ uy tín của Đảng, làm lành mạnh trong nội bộ tổ chức Đảng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Để thực hiện tốt mục tiêu này trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Văn Chi đề nghị UBKT các cấp cần thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức của cấp ủy và UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát tài chính Đảng. Cấp ủy các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tài chính Đảng; thường xuyên chỉ đạo công tác tài chính Đảng từ khâu lập kế hoạch, chấp hành, quyết toán. UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra tài chính Đảng hằng năm phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; phải xác định được đối tượng kiểm tra ở những lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh vi phạm; đẩy mạnh kiểm tra theo chuyên đề. Đồng thời, UBKT các cấp cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra tài chính Đảng, kiện toàn bộ máy về kiểm tra tài chính Đảng. Hội nghị tổng kết chuyên đề kiểm tra, giám sát tài chính Đảng góp phần tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Theo Nhandan