Thứ năm,  30/03/2023

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định số 80/2010/NĐ-CP "Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ". Nghị định có năm chương, 38 điều, nêu rõ: Những Quy định chung đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng như Việt Nam thực hiện hợp tác với nước ngoài trong và ngoài lĩnh vực KH - CN tại Việt Nam, cũng như ra nước ngoài. Những điều khoản chấm dứt hoạt động của dự án cũng như thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực KH - CN, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định số 80/2010/NĐ-CP “Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ”. Nghị định có năm chương, 38 điều, nêu rõ: Những Quy định chung đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng như Việt Nam thực hiện hợp tác với nước ngoài trong và ngoài lĩnh vực KH – CN tại Việt Nam, cũng như ra nước ngoài. Những điều khoản chấm dứt hoạt động của dự án cũng như thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực KH – CN, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1-9-2010.

Theo Nhandan