Thứ bảy,  23/10/2021

Chất lượng cấp ủy cơ sở được nâng lên

LSO-Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả đại hội các chi, đảng bộ ở cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn cho thấy, chất lượng cấp ủy cơ sở ngày càng được nâng lên và được trẻ hóa. Đã có 754/754 chi, đảng bộ ở cơ sở tổ chức thành công đại hội, đã bầu được 4410 đồng chí vào cấp ủy. Trong đó, số đồng chí có trình độ văn hóa trung học phổ thông là 3579 đồng chí (khóa trước là 2627 đồng chí), chiếm 81,1%; về trình độ chuyên môn đại học có 1582 đồng chí (khóa trước là 1104 đồng chí), chiếm 35,8%; về trình độ lý luận chính trị sơ cấp có 586 đồng chí, chiếm 13,2%, trình độ lý luận chính trị trung cấp có 1618 đồng chí, chiếm 36,6%, trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân có 562 đồng chí, chiếm 12,7%. Số cấp ủy viên là nữ có 930 đồng chí, chiếm 21,08%, (khóa trước cấp ủy là nữ có 632 đồng chí) và số cấp ủy trong độ tuổi dưới 35 tuổi có 786...

LSO-Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả đại hội các chi, đảng bộ ở cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn cho thấy, chất lượng cấp ủy cơ sở ngày càng được nâng lên và được trẻ hóa.
Đã có 754/754 chi, đảng bộ ở cơ sở tổ chức thành công đại hội, đã bầu được 4410 đồng chí vào cấp ủy. Trong đó, số đồng chí có trình độ văn hóa trung học phổ thông là 3579 đồng chí (khóa trước là 2627 đồng chí), chiếm 81,1%; về trình độ chuyên môn đại học có 1582 đồng chí (khóa trước là 1104 đồng chí), chiếm 35,8%; về trình độ lý luận chính trị sơ cấp có 586 đồng chí, chiếm 13,2%, trình độ lý luận chính trị trung cấp có 1618 đồng chí, chiếm 36,6%, trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân có 562 đồng chí, chiếm 12,7%. Số cấp ủy viên là nữ có 930 đồng chí, chiếm 21,08%, (khóa trước cấp ủy là nữ có 632 đồng chí) và số cấp ủy trong độ tuổi dưới 35 tuổi có 786 đồng chí, chiếm 17,8% (khóa trước có 415 đồng chí ở độ tuổi dưới 35 tuổi).

Công Quân