Thứ ba,  26/10/2021

Một số biện pháp xây dựng GCCN của Đảng trong thời kỳ mới

LSO-Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã chỉ rõ: “xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về mọi mặt, phát triển về số lượng, giác ngộ về giai cấp, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề, có năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, có tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật, lao động đạt năng suất và hiệu quả ngày càng cao, làm nòng cốt trong việc xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc”. Đồng thời Văn kiện Đại hội IX của Đảng xác định: “Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội”. Để đạt được phương hướng, mục tiêu nêu trên cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề cơ bản sau đây:Tiếp tục nâng cao...

LSO-Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã chỉ rõ: “xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về mọi mặt, phát triển về số lượng, giác ngộ về giai cấp, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề, có năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, có tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật, lao động đạt năng suất và hiệu quả ngày càng cao, làm nòng cốt trong việc xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc”.
Đồng thời Văn kiện Đại hội IX của Đảng xác định: “Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội”. Để đạt được phương hướng, mục tiêu nêu trên cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề cơ bản sau đây:
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tầm quan trọng của việc lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân của Đảng trong thời kỳ mới. Đây là biện pháp vừa cơ bản vừa cấp bách nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác xây dựng giai cấp công nhân và tác động trực tiếp đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội. coi nhẹ biện pháp này chính là sự biểu hiện của sự nhận thức không đúng đắn về bản chất cách mạng, về sứ mệnh lịch sử, về vai trò quyết định của giai cấp công nhân thông qua Đảng- đội tiền phong đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức, động viên công nhân, viên chức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội mà ĐH IX của Đảng đã đề ra, phải phát động các phong trào thi đua yêu nước trong giai cấp công nhân. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân.

Trung tâm điều hành Nhà máy nhiệt điện Na Dương – Ảnh: Trí Dũng
Do nhận thức đúng vai trò lịch sử của giai cấp công nhân, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân trong mọi thời kỳ cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước. Nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trước mắt là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Xây dựng thái độ lao động mới và rèn luyện tăng cường kỷ luật lao động cho công nhân, đây cũng là 1 nội dung hết sức quan trọng và cấp bách. Phải có kế hoạch và biện pháp cụ thể để tạo ra 1 cơ cấu hợp lý giữa công nhân các ngành nghề, giữa công nhân với số cán bộ kỹ thuật. Đảng phải quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, dạy nghề, kết hợp đào tạo với sản xuất nhằm nâng cao trình độ tay nghề trong công nhân, đặc biệt là đội ngũ công nhân trong khu vực kinh tế Nhà nước. Phải đổi mới chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công nhân….

Theo phương hướng chung mà các Đại hội (trong thời kỳ đổi mới: VI, VII, VIII, IX) đã đề ra: từng thời kỳ các cấp ủy Đảng cần có chủ trương cụ thể về xây dựng giai cấp công nhân, cần có Nghị quyết về vận động, xây dựng giai cấp công nhân. Lãnh đạo phối hợp hoạt động giữa chính quyền và các đoàn thể quần chúng, đặc biệt với tổ chức công đoàn, Đảng cần có chủ trương, biện pháp khuyến khích công đoàn hoạt động, hướng hoạt động vào những lĩnh vực cụ thể, thiết thực, tránh hình thức. Tổ chức công đoàn vững mạnh là 1 biểu hiện của giai cấp công nhân vững mạnh, là cơ sở, nền tảng để xây dựng Đảng vững mạnh. Trong điều kiện hiện nay khi mà lực lượng công nhân trong khu vực kinh tế tư nhân, liên doanh đang ngày càng gia tăng. Các cấp ủy Đảng lại càng phải chú trọng công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức công đoàn, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng những công nhân tiên tiến, phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng ở những khu vực này. Lênin từng nói ở đâu có quần chúng thì ờ đó phải có Đảng. Vì vậy, xây dựng phát triển Đảng trong công nhân khu vực kinh tế tư nhân là vấn đề vô cùng quan trọng, đầy khó khăn. Đó là trách nhiệm của toàn xã hội mà trước hết là Đảng và Nhà nước. Nhà nước có trách nhiệm thể chế hóa và kế hoạch hóa chủ trương và chính sách của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân. Cần có kế hoạch đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ giai cấp công nhân đi đôi với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ lao động, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, khắc phục sự chênh lệch quá đáng về thu nhập giữa các ngành nghề, khu vực. Đồng thời, công đoàn phải thật sự là trường học rèn luyện và quản lý của công nhân. Trước tổ chức mới công đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phải luôn đứng vững trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, nắm vững tâm trạng, nguyện vọng của công nhân phản ánh lên Đảng và Nhà nước để có chính sách, biện pháp giải quyết kịp thời, đúng đắn.

M.V.H