Thứ tư,  22/03/2023

Mặt trận Tổ quốc xã Hữu Liên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

LSO-Thực hiện chỉ đạo của MTTQ của huyện Hữu Lũng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; những năm gần đây, xác định rõ trách nhiệm của mình, MTTQ xã Hữu Liên đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, sự hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Từ thực tiễn công tác mặt trận (MT) cho thấy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là khâu quan trọng, trực tiếp liên quan đến chất lượng, hiệu quả công tác MT trong việc tập hợp, vận động nhân dân. Dựa trên tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, hằng năm MTTQ xã đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác. Phát huy và duy trì tốt chương trình phối hợp hành động giữa MTTQ, chính quyền và các tổ chức thành viên trong xã. Đồng thời phân công cho mỗi uỷ viên, UBMTTQ xã phụ trách, theo dõi từ 2 đến 3 khu dân...

LSO-Thực hiện chỉ đạo của MTTQ của huyện Hữu Lũng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; những năm gần đây, xác định rõ trách nhiệm của mình, MTTQ xã Hữu Liên đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, sự hướng dẫn của MTTQ cấp trên.
Từ thực tiễn công tác mặt trận (MT) cho thấy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là khâu quan trọng, trực tiếp liên quan đến chất lượng, hiệu quả công tác MT trong việc tập hợp, vận động nhân dân. Dựa trên tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, hằng năm MTTQ xã đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác. Phát huy và duy trì tốt chương trình phối hợp hành động giữa MTTQ, chính quyền và các tổ chức thành viên trong xã. Đồng thời phân công cho mỗi uỷ viên, UBMTTQ xã phụ trách, theo dõi từ 2 đến 3 khu dân cư, thường xuyên bám, mắn địa bàn, gần dân và hiểu dân. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MT đã đem lại hiệu quả thiết thực, khắc phục được tình trạng hành chính hoá trong công tác tập hợp và vận động nhân dân. Công tác tập hợp, vận động được gắn với việc củng cố, kiện toàn Ban công tác MT và các đoàn thể ở cơ sở. Thực hiện quy chế dân chủ, Ban công tác MT, Ban thanh tra nhân dân, tổ hoà giải ở khu dân cư đã phát huy sức mạnh tạo thành một khối thống nhất, nhất quán trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ và nhân dân. Đẩy mạnh công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường hoạt động giám sát của MT đối với các tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các đại biểu dân cử, công chức, viên chức Nhà nước, để xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, xã hội, nghề nghiêp, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Điều lệ của MTTQ Việt Nam quy định. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, MTTQ xã Hữu Liên tiếp tục tập hợp, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà địa phương đã đề ra năm 2010 và những năm tiếp theo. Cùng đó Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, triển khai có hiệu qủa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, khuyến khích nhân dân làm giàu chính đáng. Động viên nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, áp dụng các tiến bộ KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Năm 2010, triển khai các nội dung cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, toàn xã có 583/653 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, 9/12 khu dân cư (KDC) đăng ký xây dựng KDC tiên tiến, 8 KDC đăng ký xây dựng KDC văn hoá.

Thanh Đàn