Thứ tư,  29/03/2023

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo

LSO-Cách đây 80 năm, nhân Ngày Quốc tế đỏ 01 tháng 8, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam đã phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1 - 8” để lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tài liệu này khi được phát hành đã thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong xã hội, có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với quần chúng công nông đứng lên chống chiến tranh đế quốc. Xuất phát từ sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng đó, năm 2000 Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành...

LSO-Cách đây 80 năm, nhân Ngày Quốc tế đỏ 01 tháng 8, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam đã phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1 – 8” để lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
Tài liệu này khi được phát hành đã thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong xã hội, có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với quần chúng công nông đứng lên chống chiến tranh đế quốc. Xuất phát từ sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng đó, năm 2000 Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.
Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với vai trò, trách nhiệm là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Hội thảo về cuốn Biên niên sự kiện lịch sử truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn – Ảnh: Trọng Sơn (Ban TGTU)
Được thành lập vào tháng 6 năm 1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Lạng Sơn, nay đổi tên thành Ban Tuyên giáo, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh, đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ. Từ khi được thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng bộ.
Trong giai đoạn 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, (1945- 1954) công tác tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cách mạng của Đảng, cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh góp công, góp sức cùng cả nước phục vụ cuộc kháng chiến; đồng thời tuyên truyền động viên nhân dân đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng củng cố chính quyền, xây dựng đời sống mới, góp phần thúc đẩy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi tới thắng lợi vẻ vang.
Sau khi Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1954), công tác tuyên giáo đã đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng quan hệ sản xuất mới, giữ vững an ninh trật tự xã hội; từng bước ổn định đời sống của nhân dân, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đấu tranh giải phóng Miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền về cuộc đấu tranh đòi Mỹ- Diệm thi hành hiệp định Giơnevơ, tuyên truyền thực hiện thắng lợi cuộc tổng tuyển cử trong cả nước. Khi cả nước có chiến tranh, Miền Bắc cùng một lúc phải gánh trọng trách nặng nề: vừa sản xuất, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa phải chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, công tác tuyên giáo đã tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; “Mỗi người làm việc bằng hai vì Miền Nam ruột thịt”; “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, huy động mọi nguồn lực, tích cực chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, công tác tuyên giáo đã tích cực đẩy mạnh triển khai tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn mới, về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, theo dõi nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.
Bước vào giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới đất nước, công tác tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời giúp cấp uỷ đảng kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ đảng đề ra các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội hợp với lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức Đảng và trong nhân dân.
Trụ sở Ban Tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn – Ảnh: Khánh Ly
Cùng với việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, toàn ngành đã tham mưu cho các cấp uỷ Đảng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu cho cấp uỷ đảng xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Với phương châm phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên các cấp được quan tâm củng cố và kiện toàn, trong hoạt động đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp, góp phần chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ đã bám sát định hướng của Đảng, động viên các văn nghệ sỹ sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương và giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Lĩnh vực công tác khoa giáo có nhiều đổi mới, sự phối hợp giữa các ngành trong khối ngày càng đồng bộ, hiệu quả, giúp cho cấp uỷ đảng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về lĩnh vực công tác khoa giáo và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ngành được quan tâm triển khai thực hiện, đã góp phần tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước và truyền thống quê hương cách mạng trong toàn Đảng bộ.
Hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác tuyên giáo của tỉnh được tăng cường và phát triển. Đến nay bộ máy Ban Tuyên giáo các cấp đã được hình thành từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, qua thực tiễn hoạt động tu dưỡng và rèn luyện, với bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo đã đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố được quan tâm đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất và tăng cường cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
Tự hào về truyền thống vẻ vang của công tác tuyên giáo qua 80 năm xây dựng và phát triển, mỗi cán bộ, công chức ngành tuyên giáo của tỉnh càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trước yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong năm 2010 và những năm tiếp theo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Tô Hùng Khoa