Thứ năm,  30/03/2023

Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên – tuyên truyền miệng

LSO-Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong công tác tư tưởng của Đảng, những năm qua tỉnh ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được củng cố, xây dựng từ tỉnh đến cơ sở ngày càng lớn mạnh. Đến nay báo cáo viên cấp tỉnh có 50 đồng chí, báo cáo viên cấp huyện và tương đương có 276 đồng chí, báo cáo viên cơ sở có gần 600 đồng chí là lực lượng đông đảo thực hiện công tác tuyên truyền miệng tới các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, giúp cho thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Ảnh: Trọng Sơn (Ban TGTU)Đại đa số báo cáo viên, tuyên truyền miệng các cấp đều phát huy tốt vai...

LSO-Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong công tác tư tưởng của Đảng, những năm qua tỉnh ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được củng cố, xây dựng từ tỉnh đến cơ sở ngày càng lớn mạnh.
Đến nay báo cáo viên cấp tỉnh có 50 đồng chí, báo cáo viên cấp huyện và tương đương có 276 đồng chí, báo cáo viên cơ sở có gần 600 đồng chí là lực lượng đông đảo thực hiện công tác tuyên truyền miệng tới các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội các cấp, giúp cho thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ảnh: Trọng Sơn (Ban TGTU)

Đại đa số báo cáo viên, tuyên truyền miệng các cấp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, bám sát định hướng tuyên truyền của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên các cấp, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, sinh hoạt khối, thôn, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cung cấp thông tin có định hướng về những vấn đề thời sự của địa phương, trong nước, quốc tế tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc khắc phục mọi khó khăn vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chủ động đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu một cách có hiệu quả. Đặc biệt đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng các cấp còn đóng vai trò chủ đạo trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời thông qua hoạt động công tác tuyên truyền miệng các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với các tầng lớp nhân dân, từ đó kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chủ động tham mưu các cấp ủy đảng giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền miệng cũng còn bộc lộ những hạn chế đó là: Công tác quản lý, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong hoạt động tuyên truyền miệng của một số địa phương, đơn vị còn hạn chế. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đông nhưng chưa mạnh, hoạt động tuyên truyền miệng chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; còn đơn điệu và mang tính hình thức. Năng lực của một số báo cáo viên ở cả ba cấp còn hạn chế đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói riêng, kết quả, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nói chung của các địa phương, cơ sở
Để phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tư tưởng trong thời gian tới, cần phải thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Tiếp tục triển khai quán triệt và thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Hai là, tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đảm bảo cơ cấu, số lượng hợp lý theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị và thường xuyên quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ này. Chú trọng việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; lựa chọn những người có bản lĩnh, có năng lực, nhiệt tình tâm huyết và có uy tín. Ba là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo phương châm “Hướng về cơ sở, thực hiện thông tin nhiều chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống”.

Công tác tư tưởng luôn giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, trong đó tuyên truyền miệng là một hình thức được Đảng hết sức quan tâm. Để tổ chức tốt các công tác tuyên truyền miệng, yêu cầu đặt ra đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh là phải không ngừng ra sức học tập nâng cao trình độ, phẩm chất và năng lực, phấn đấu trở thành những báo cáo viên giỏi, những người làm công tác tuyên truyền miệng có uy tín, có sức thuyết phục cao ở mọi lúc, mọi nơi.

Lê Hải Yến