Thứ bảy,  01/04/2023

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

LSO-Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản là công tác tuyên truyền, cổ động, nghiên cứu và giáo dục, là sự tác động tự giác của Đảng lên trạng thái và quá trình vận động của ý thức theo các quy luật của nó. Sự tác động đó nhằm định hướng nhận thức, tạo điều kiện để mọi người có sự suy nghĩ, quan điểm phản ánh hiện thực khách quan phù hợp với quy luật, có ý chí, niềm tin, hành động tích cực. Công tác tư tưởng có vị trí rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng vì xây dựng Đảng về tư tưởng là 1 trong 3 bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với xây dựng Đảng về chính trị và tổ chức, thì công tác xây dựng Đảng về tư tưởng sẽ góp phần làm cho Đảng luôn vững mạnh, giữ vững bản chất giai cấp, tính tiên phong và năng lực tổ chức thực tiễn, luôn luôn gắn bó với nhân dân và bảo đảm cho Đảng xứng tầm với nhiệm vụ lịch sử mà dân tộc giao cho. Đảng ta là Đảng lãnh đạo chính quyền,...

LSO-Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản là công tác tuyên truyền, cổ động, nghiên cứu và giáo dục, là sự tác động tự giác của Đảng lên trạng thái và quá trình vận động của ý thức theo các quy luật của nó. Sự tác động đó nhằm định hướng nhận thức, tạo điều kiện để mọi người có sự suy nghĩ, quan điểm phản ánh hiện thực khách quan phù hợp với quy luật, có ý chí, niềm tin, hành động tích cực.
Công tác tư tưởng có vị trí rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng vì xây dựng Đảng về tư tưởng là 1 trong 3 bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với xây dựng Đảng về chính trị và tổ chức, thì công tác xây dựng Đảng về tư tưởng sẽ góp phần làm cho Đảng luôn vững mạnh, giữ vững bản chất giai cấp, tính tiên phong và năng lực tổ chức thực tiễn, luôn luôn gắn bó với nhân dân và bảo đảm cho Đảng xứng tầm với nhiệm vụ lịch sử mà dân tộc giao cho. Đảng ta là Đảng lãnh đạo chính quyền, có nghĩa vụ lãnh đạo toàn diện xã hội, do đó Đảng không chỉ tiến hành công tác tư tưởng trong Đảng mà còn có trách nhiệm lãnh đạo tư tưởng toàn xã hội. khi chưa có chính quyền thì Đảng lãnh đạo tư tưởng toàn xã hội đấu tranh giành chính quyền, khi đã có chính quyền thì Đảng phải có trách nhiệm lãnh đạo tư tưởng toàn xã hội đảm bảo đưa đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống, thể chế hóa thành luật pháp. Do vậy, công tác tư tưởng của Đảng không thể dội từ trên xuống mà còn phải tiếp nhận từ dưới lên, kể cả bao gồm những ý kiến “trái tai” để làm giàu trí tuệ cho Đảng, giúp Đảng hoạch định đường lối, chính sách phù hợp vơi quy luật khách quan, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vì vậy, chúng ta không chỉ đưa Nghị quyết vào cuộc sống mà còn phải đưa cuộc sống vào Nghị quyết có như vậy mới chống được biểu hiện của chủ nghĩa quan liêu xa rời quần chúng.

Cán bộ, giảng viên Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tọa đàm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng 3-2
Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước. Từ Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cấp ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn đều phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận. Coi trọng nắm bắt, phân tích, dự báo diễn biến tư tưởng và có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động tư tưởng của cấp dưới, gắn chặt với tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Hai là, mở rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng, khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương trong việc phổ biến kết quả nghiên cứu.
Ba là, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Toàn Đảng kiên quyết thực hiện: nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chính sách, pháp luật. Mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình phải thực sự là tấm gương về mọi mặt cho quần chúng noi theo. Nêu cao tinh thần tự học, rèn luyện trong mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong Đảng; động viên và tổ chức để quần chúng góp ý xây dựng cán bộ, đảng viên.
Bốn là, tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận.
Năm là, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường đầu tư cho công tác tư tưởng, lý luận. Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức, bộ máy; xây dựng mô hình thống nhất cơ quan công tác tư tưởng, văn hóa các cấp.
Sáu là, phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh công tác tư tưởng. Thực hiện phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, “Lấy quần chúng giáo dục quần chúng”, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác tư tưởng của các đoàn thể, tổ chức xã hội, địa bàn dân cư, sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục sinh động, thiết thực, sát với đối tượng.

Bảy là, đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, lý luận. Đổi mới nội dung công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, hiệu quả thiết thực, giải đáp được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

M.V.H