Thứ ba,  21/03/2023

Thành phố Lạng Sơn: Tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH

LSO-Là một địa bàn trung tâm, năng động nhất của tỉnh, trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Thành ủy Lạng Sơn đã luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố nên đã đạt được kết quả rõ nét. Công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác khoa giáo từ thành phố đến cơ sở được tăng cường. Nhận thức và hành động của các cấp, các ngành đối với công tác khoa giáo đã có những chuyển biến tích cực. Một góc thành phố Lạng Sơn - Ảnh: Thanh SơnNhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới, 5 năm qua (2005 – 2010), Ban Tuyên giáo Thành ủy Lạng Sơn đã tích cực tham mưu giúp Thành ủy triển khai tốt công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phát...

LSO-Là một địa bàn trung tâm, năng động nhất của tỉnh, trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Thành ủy Lạng Sơn đã luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố nên đã đạt được kết quả rõ nét.
Công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác khoa giáo từ thành phố đến cơ sở được tăng cường. Nhận thức và hành động của các cấp, các ngành đối với công tác khoa giáo đã có những chuyển biến tích cực.
Một góc thành phố Lạng Sơn – Ảnh: Thanh Sơn
Nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới, 5 năm qua (2005 – 2010), Ban Tuyên giáo Thành ủy Lạng Sơn đã tích cực tham mưu giúp Thành ủy triển khai tốt công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, nhất là nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, trong đó trọng tâm là 13 chương trình về các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành. Công tác tuyên giáo đã kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như: thông qua các báo cáo viên; tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh, tổ chức học tập tại các khu dân cư… Quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án đều được tiến hành sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, đồng thời nhân rộng những mô hình hay. Trong triển khai học tập tư tưởng và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, Ban Chỉ đạo Thành phố triển khai tốt công tác tuyên truyền về cuộc vận động; tổ chức thành công các hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến cấp cơ sở và cấp thành phố. Qua đó, đã đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn. Ban Tuyên giáo Thành ủy còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội nhằm phát huy tối đa hiệu quả, chất lượng của thông tin tuyên truyền. Ban chủ động phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị tài liệu về các nội dung mang tính thời sự mà nhân dân đặc biệt quan tâm để tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân; tuyên truyền bằng pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Nhờ đó, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, cổ vũ nhân dân trên địa bàn hăng hái thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội.
Thông qua công tác tuyên truyền miệng, biên tập và phát hành tài liệu tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thành phố Lạng Sơn đạt được nhiều kết quả, được các cấp, ngành chức năng đánh giá cao. Năm 2005, Thành phố được Bộ Giao thông Vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2006 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; hai năm 2008 và 2009 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc…
Qua thực tiễn công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố trong những năm qua, với chủ trương hướng mạnh về cơ sở, Ban Tuyên giáo Thành ủy Lạng Sơn luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để có nhận thức đúng đắn, ủng hộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền của thành phố và cơ sở bảo đảm về trình độ lý luận, chuyên môn và thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền. Qua đó, giúp đội ngũ báo cáo viên nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước sâu sắc hơn, tuyên truyền hiệu quả hơn.

Xuân Hoàng