Thứ ba,  26/10/2021

Công tác tư tưởng ở một huyện biên giới

LSO-Là một huyện vùng cao biên giới có nhiều xã vùng cao, vùng dân tộc và vùng ĐBKK, trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Cao Lộc đã chủ động bám sát tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế xã hội.Không bị động với tình hìnhCùng với toàn tỉnh, trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Cao Lộc có nhiều sự kiện quan trọng. Nổi bật là sự kiện phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc; sự thành lập và mở rộng các dự án phát triển KTXH... Đây là cơ hội để địa phương phát triển theo hướng CNH- HĐH, song cũng nảy sinh nhiều vấn đề trong tư tưởng quần chúng nhân dân.Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, ngành tuyên giáo đã tiếp tục củng cố mạng lưới làm công tác tư tưởng ở cơ sở. Trước hết là kiện toàn và đưa vào hoạt động của Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn; xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cộng tác viên (CTV) dư luận xã...

LSO-Là một huyện vùng cao biên giới có nhiều xã vùng cao, vùng dân tộc và vùng ĐBKK, trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Cao Lộc đã chủ động bám sát tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế xã hội.
Không bị động với tình hình
Cùng với toàn tỉnh, trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Cao Lộc có nhiều sự kiện quan trọng. Nổi bật là sự kiện phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc; sự thành lập và mở rộng các dự án phát triển KTXH… Đây là cơ hội để địa phương phát triển theo hướng CNH- HĐH, song cũng nảy sinh nhiều vấn đề trong tư tưởng quần chúng nhân dân.
Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, ngành tuyên giáo đã tiếp tục củng cố mạng lưới làm công tác tư tưởng ở cơ sở. Trước hết là kiện toàn và đưa vào hoạt động của Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn; xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cộng tác viên (CTV) dư luận xã hội, trang bị cho đội ngũ này những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác tuyên truyền. Với phương châm hướng về cơ sở, chủ động bám sát tình hình và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Lộc chỉ đạo Ban Tuyên giáo các xã thị trấn và đội ngũ CTV dư luận xã hội nắm bắt tư tưởng của quần chúng, kịp thời tuyên truyền giáo dục ý thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình phát triển, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Dân quân xã Công Sơn (Cao Lộc) giúp dân thu hoạch ngô

Ảnh: Dương Nguyên

Một ví dụ điển hình là trong quá trình thực hiện phân giới cắm mốc; một bộ phận bà con ở các thôn giáp biên có phần đất quy thuộc nên tư tưởng chưa thật yên tâm. Trong khi đó, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng nhận thức còn hạn chế của người dân, ra sức tuyên truyền chống đối chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với Ban Dân vận và bộ phận tuyên huấn của các lực lượng chức năng như biên phòng, công an… tuyên truyền cho bà con đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, gia đình, làng bản. Vì vậy, công tác phân giới cắm mốc đã diễn ra thuận lợi. Sau cắm mốc, công tác tuyên truyền tập trung giáo dục cho nhân dân biên giới về chủ quyền lãnh thổ; đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt -Trung.
Hiệu quả công tác tư tưởng ở Cao Lộc được nâng lên cùng với những kết quả của sự phát triển KTXH và là sự tổng hợp đồng bộ của nhiều cuộc vận động như Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào khác. Do làm tốt công tác tư tưởng, nên đại hội Đảng cấp cơ sở diễn ra thuận lợi; sau đại hội không có diễn biến tư tưởng phức tạp trong nhân dân, tạo không khí phấn khởi tin tưởng trong toàn xã hội để tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện.
Còn đó những khó khăn
Hạ tầng khu vực nông thôn, miền núi, vùng dân tộc, nhất là cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông chậm được cải thiện; trình độ dân trí chưa cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn… là nguyên nhân làm cho công tác tuyên truyền chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Người dân vùng cao vốn thật thà chất phác, những gì “nghe” thấy sẽ trở thành niềm tin khi được hiện thực cuộc sống chứng minh. Cái khó của công tác tư tưởng ở miền núi là như vậy.
Mặt khác, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ Ban Tuyên giáo cấp xã còn nhiều hạn chế về năng lực, trình độ và kỹ năng tuyên truyền; đội ngũ CTV dư luận xã hội chưa thành thạo kỹ năng nắm bắt, xử lý và phản ánh thông tin. Công tác giao ban để định hướng và thông tin hai chiều giữa huyện và cơ sở chưa thật thường xuyên, nên có khi “phản ứng” chậm với những diễn biến ở cơ sở.
Đảng lãnh đạo xã hội bằng đường lối chủ trương, chính sách và bằng tư tưởng. Trong công tác tư tưởng, Cao Lộc cần chú trọng hơn sự nêu gương, bởi vì “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật đúng với thực tiễn ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Cao Lộc.

Minh Hồng