Thứ bảy,  01/04/2023

Công tác tuyên giáo: Những đóng góp to lớn mà giản dị

LSO-Trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước, qua minh chứng thực tiễn, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp hết sức to lớn vào sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước. Đối với tỉnh Lạng Sơn, Ngành Tuyên giáo cũng đã chung bước phát triển cùng sự nghiệp cách mạng của đất nước bằng những dấu mốc đáng ghi nhận. Trong thời kỳ non trẻ của cách mạng nước ta, ngay sau khi thành lập, Đảng bộ Lạng Sơn đã đề cao công tác tuyên truyền, cổ động, phát động quần chúng đấu tranh chống đế quốc, phong kiến, tập hợp sức mạnh của toàn thể nhân dân đấu tranh giành chính quyền, góp phần cùng cả nước làm nên cuộc cách mạng tháng Tám 1945 lịch sử. Sau khi giành chính quyền, công tác tư tưởng-văn hoá (công tác tuyên giáo ngày nay) của Đảng bộ tập trung tuyên truyền, cổ động toàn dân hăng hái tham gia sản xuất, cứu đói, chống thù trong, giặc ngoài, xoá nạn mù chữ... Công tác tuyên giáo đóng góp quan trọng trong việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng...

LSO-Trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước, qua minh chứng thực tiễn, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp hết sức to lớn vào sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước. Đối với tỉnh Lạng Sơn, Ngành Tuyên giáo cũng đã chung bước phát triển cùng sự nghiệp cách mạng của đất nước bằng những dấu mốc đáng ghi nhận.
Trong thời kỳ non trẻ của cách mạng nước ta, ngay sau khi thành lập, Đảng bộ Lạng Sơn đã đề cao công tác tuyên truyền, cổ động, phát động quần chúng đấu tranh chống đế quốc, phong kiến, tập hợp sức mạnh của toàn thể nhân dân đấu tranh giành chính quyền, góp phần cùng cả nước làm nên cuộc cách mạng tháng Tám 1945 lịch sử. Sau khi giành chính quyền, công tác tư tưởng-văn hoá (công tác tuyên giáo ngày nay) của Đảng bộ tập trung tuyên truyền, cổ động toàn dân hăng hái tham gia sản xuất, cứu đói, chống thù trong, giặc ngoài, xoá nạn mù chữ… Công tác tuyên giáo đóng góp quan trọng trong việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, làm rạng rỡ thêm truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Lạng Sơn. Từ khi đất nước thực sự thống nhất, mặc dù trải qua những thời kỳ khó khăn, song công tác tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động; góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống; phát hiện, cổ vũ, động viên những nhân tố mới, những cách nghĩ, cách làm mới xuất hiện trong phong trào quần chúng, đóng góp quan trọng vào quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng.
Trải qua hơn 20 năm đổi mới cùng đất nước, đối với tỉnh Lạng Sơn, công tác tuyên giáo ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội. Những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tưởng như rất khó xác định, song lại khá gần gũi với đời thường. Đó có thể chỉ là những buổi nói chuyện thời sự, biên tập, xuất bản những tập tài liệu mỏng hay những định hướng tuyên truyền hàng tháng đối với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh… Tuy vậy nhưng hiệu quả tác động trong việc định hướng, giữ vững trật tự xã hội, an ninh quốc phòng, qua đó để thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của toàn tỉnh thì vô cùng to lớn.
Phát huy truyền thống là lực lượng tiên phong, xung kích, là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng-văn hoá của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn; chú trọng đẩy mạnh công tác tham mưu, tuyên truyền về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực tham gia đấu tranh chống lại các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các cấp ngày càng chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng các loại hình tuyên truyền và huy động các lực lượng cùng tham gia. Lực lượng cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn cố gắng nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; không ngừng nâng cao chất lượng công tác định hướng tư tưởng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết và thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, của tỉnh về chống suy giảm, phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình hội nhập để phát triển bền vững.

Xuân Hoàng