Thứ năm,  30/03/2023

Thành phố sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “ tăng cường công tác dân vận”, trong những năm qua các cấp ủy đảng và chính quyền thành phố Lạng Sơn đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; đặc biệt là luôn gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trở thành yêu cầu thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, công chức đối với công tác dân vận, phát huy tốt tinh thần dân chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, củng cố trật tự xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.Để làm tốt công tác dân vận thì xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, thành phố đã không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “ tăng cường công tác dân vận”, trong những năm qua các cấp ủy đảng và chính quyền thành phố Lạng Sơn đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; đặc biệt là luôn gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trở thành yêu cầu thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân.
Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, công chức đối với công tác dân vận, phát huy tốt tinh thần dân chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, củng cố trật tự xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.
Để làm tốt công tác dân vận thì xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, thành phố đã không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Từ đó, giúp các cơ quan hành chính nhà nước điều hành giải quyết kịp thời những yêu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân. Cụ thể là việc tiếp dân và giải quyết các đơn thư của công dân ngày càng có hiệu quả. Trong 10 năm qua, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã tiếp 6.088 lượt công dân, tiếp nhận 7.476 đơn thì có 3.337 đơn thuộc thẩm quyền và đã giải quyết được 3.326 đơn. Cùng với đó, công tác dân vận còn gắn liền với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp cụ thể của Đảng và Nhà nước ta với phương châm “lấy dân làm gốc”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Kết quả có 52/52 chi, đảng bộ, 34/34 đơn vị phòng ban triển khai phổ biến, 93% cán bộ, công chức, người lao động được học tập quy chế và các chính sách của Nhà nước. Các dự án có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân đều được phổ biến tuyên truyền đến các hộ gia đình và được đại đa số nhân dân hưởng ứng tham gia như: thực hiện nghĩa vụ thuế, công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn… Thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa được đảm bảo đúng quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, thời gian giải quyết các giao dịch. Qua đây đã đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ.
Song song với đó, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; phong trào thi đua “dân vận khéo”, hoạt động “năm dân vận chính quyền” đã được triển khai đến các cơ quan chuyên môn, các phường, xã. Một số mô hình dân vận khéo thực hiện có hiệu quả và được nhân rộng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư như: mô hình “ngày hội thu thuế tập trung”, “tổ liên gia”, “ tín dụng tiết kiệm”, “ nồi cháo tình thương”, “ đoạn đường sạch, đẹp và an toàn giao thông”…
Bên cạnh những mặt tích cực, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 còn gặp một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến học tập Chỉ thị, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về dân vận chính quyền có lúc có nơi còn chậm, chưa thường xuyên; một số ít đảng viên, đoàn viên, hội viên chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác dân vận; một số phường xã chậm rà soát, bổ sung các quy chế, quy ước, việc thực hiện chưa đi vào nền nếp’ ; công tác triển khai thực hiện mô hình của một số cơ quan đơn vị còn chậm, chưa có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phát hiện và nhân rộng điển hình. Vì vậy, để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 18 của Chính phủ, thời gian tới thành phố tiếp tục tuyên truyền , thực hiện chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền; tăng cường công tác đại đoàn kết toàn dân; đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mọi mặt; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể, khuyến khích xây dựng điển hình về công tác dân vận…Thông qua đó góp phần đưa công tác dân vận trở thành nền nếp trong hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, thật sự đi sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Xuân Hương