Thứ năm,  28/10/2021

Thành phố tổng kết Đề án "Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2006-2010"

LSO-Ngày 30/7/2010, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2006-2010” trên địa bàn thành phố. Trong những năm qua, Thành ủy thành phố đã chỉ đạo tới 100% chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2006-2010” gắn với triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên tinh thần đó, MTTQ và các đoàn thể quần chúng nhân dân đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, hàng loạt cuộc vận động và phong trào lớn như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư” của MTTQ, phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, lao động sáng...

LSO-Ngày 30/7/2010, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2006-2010” trên địa bàn thành phố.
Trong những năm qua, Thành ủy thành phố đã chỉ đạo tới 100% chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2006-2010” gắn với triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên tinh thần đó, MTTQ và các đoàn thể quần chúng nhân dân đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, hàng loạt cuộc vận động và phong trào lớn như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư” của MTTQ, phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiết kiệm, năng suất, chất lượng, hiệu quả” của Liên đoàn Lao động hay phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ” của Hội Phụ nữ… đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, góp phần làm cho kinh tế xã hội của thành phố ngày càng phát triển bền vững. Cũng trong khuôn khổ chương trình tổng kết Đề án “ Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2006-2010”, Ban tổ chức hội nghị đã khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện đề án giai đoạn 2006-2010.

Công Quân