Thứ hai,  20/03/2023

Ra mắt sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại lễ ra mắt sách.

Chiều 12-4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giới thiệu sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết.

Cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” với gần 300 trang, được trình bày thành 14 nội dung, trong đó phân tích những điểm mới về: bối cảnh, quá trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030; nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược; đồng thời đánh giá những nội dung mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể giai đoạn 2021- 2025.

Bên cạnh việc xuất bản “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Hội đồng Lý luận T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức biên soạn, xuất bản một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết, như: “Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); “Tài liệu hỏi – đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (dành cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và tuyên truyền trong nhân dân); “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;…

“Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu nói trên là nguồn tài liệu quý, hữu ích, cung cấp những luận cứ, luận giải giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng, từ đó thúc đẩy, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.