Thứ bảy,  16/10/2021

Ðề cao trách nhiệm của mỗi đảng viên

Thời gian qua, các cấp ủy đảng cấp trên cơ sở đã chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp cơ sở, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Nhiều nơi tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đề ra được giải pháp thiết thực, có tính khả thi để phát triển kinh tế - xã hội. Báo cáo kiểm điểm của nhiều cấp ủy đảng thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, chỉ rõ khuyết điểm và trách nhiệm của đảng viên và tập thể cấp ủy.Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị tại đại hội được chọn lọc theo chuyên đề, có chất lượng, tập trung vào những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự dân chủ hơn, bảo đảm đúng quy trình. Nhiều cấp ủy đã tiến hành rà soát, đánh giá và bổ sung quy hoạch cán bộ, coi trọng tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng cấp ủy; tăng tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ. Việc tiến hành bầu cử cấp ủy và đoàn đại biểu đi dự...

Thời gian qua, các cấp ủy đảng cấp trên cơ sở đã chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp cơ sở, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Nhiều nơi tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đề ra được giải pháp thiết thực, có tính khả thi để phát triển kinh tế – xã hội. Báo cáo kiểm điểm của nhiều cấp ủy đảng thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, chỉ rõ khuyết điểm và trách nhiệm của đảng viên và tập thể cấp ủy.

Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị tại đại hội được chọn lọc theo chuyên đề, có chất lượng, tập trung vào những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự dân chủ hơn, bảo đảm đúng quy trình. Nhiều cấp ủy đã tiến hành rà soát, đánh giá và bổ sung quy hoạch cán bộ, coi trọng tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng cấp ủy; tăng tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ. Việc tiến hành bầu cử cấp ủy và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng.

Tuy nhiên, qua thực tế đại hội đảng ở chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở tại một số đơn vị vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Công tác tuyên truyền chưa sâu, chưa tạo được phong trào thi đua sôi nổi để chào mừng đại hội Đảng. Báo cáo chính trị còn thiếu cụ thể, dài và trùng lặp, chưa cân đối. Việc xác định mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chưa sát thực tiễn. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành một số đảng bộ còn chung chung, chưa chỉ rõ tồn tại yếu kém và biện pháp khắc phục.

Để tiếp tục chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới đại hội cấp trên cơ sở đạt kết quả tốt, thiết nghĩ, các cấp ủy đảng cần làm tốt công tác nhân sự trước đại hội; thực hiện đúng quy trình bầu cử; bảo đảm tính thống nhất về nguyên tắc, tổ chức, vai trò hạt nhân chính trị đảng bộ; bảo đảm dân chủ, công khai. Trên cơ sở đó, xây dựng đề án cấp ủy thật cụ thể; đồng thời, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên tham gia ý kiến, lựa chọn người xứng đáng bầu vào cấp ủy. Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc bầu cử là đề cao trách nhiệm của đảng viên, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
Theo Nhandan