Thứ bảy,  25/03/2023

Bảo hiểm xã hội Lạng Sơn 15 năm một chặng đường

LSO-Cùng với sự phát triển chung của đất nước hướng tới mục tiêu “Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, qua thực tiễn gần 25 năm đổi mới và 15 năm thực hiện công tác an sinh xã hội, chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) của Đảng và Nhà nước ta đã được khẳng định là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng được xu thế phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển. Hứa HạnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh15 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là từ khi Luật BHXH, Luật BHYT ra đời, cùng với đó là một loạt các văn bản dưới luật, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT đã tạo ra hành lang pháp lý cần thiết cho việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Ngành BHXH Lạng Sơn đã dần khẳng định được vai trò, vị thế của...

LSO-Cùng với sự phát triển chung của đất nước hướng tới mục tiêu “Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, qua thực tiễn gần 25 năm đổi mới và 15 năm thực hiện công tác an sinh xã hội, chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) của Đảng và Nhà nước ta đã được khẳng định là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng được xu thế phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

Hứa Hạnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là từ khi Luật BHXH, Luật BHYT ra đời, cùng với đó là một loạt các văn bản dưới luật, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT đã tạo ra hành lang pháp lý cần thiết cho việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Ngành BHXH Lạng Sơn đã dần khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã hội, đưa chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước đi vào thực tế đời sống mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người lao động; ổn định chính trị và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 15 năm qua, BHXH Lạng Sơn đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thể hiện trên một số chỉ tiêu chủ yếu:
– Đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng đến các thành phần kinh tế và tầng lớp nhân dân. Số thu BHXH, BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước. Theo con số thống kê hàng năm, nếu năm 1995, mới chỉ có gần 19.000 lao động của 310 đơn vị tham gia BHXH với số tiền thu gần 6,1 tỷ đồng, không có DN ngoài quốc doanh tham gia BHXH thì đến hết tháng 12 năm 2009 đã có 1.850 đơn vị với trên 260.000 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, trong đó: gần 220 ngàn người chỉ tham gia riêng BHYT, hơn 41 ngàn người vừa tham gia BHXH vừa tham gia BHYT, tăng gấp hơn 2 lần số người tham gia BHXH năm 1995; Có 338 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã, cơ sở giáo dục ngoài công lập, hộ kinh doanh cá thể với gần 4.500 lao động tham gia BHXH. Năm 2003, khi chuyển giao BHYT sang BHXH tỉnh có gần 39 ngàn học sinh, sinh viên tham gia BHYT tự nguyện, đến năm 2009 có trên 62 ngàn em tham gia, tăng trên 23 ngàn em. Đối tượng tham gia được mở rộng đến hộ gia đình, cán bộ dân số-gia đình-trẻ em không chuyên trách cấp xã, phường, trẻ em nhiễm chất độc màu da cam,…
– Việc tổ chức chi trả các chế độ trợ cấp BHXH cho trên 2 vạn đối tượng hưởng trợ cấp BHXH thường xuyên và hàng chục vạn lượt đối tượng hưởng các chế độ trợ cấp ngắn hạn, chế độ khám chữa bệnh BHYT với số chi lên tới gần 3.000 tỷ đồng, ngành BHXH Lạng Sơn đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
– Hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh từng bước được hoàn thiện, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBCVC không ngừng được nâng cao, sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ được tăng cường.
Thực hiện cơ chế một cửa tại BHXH tỉnh – Ảnh: Khánh Ly
Với quan điểm để xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội đòi hỏi phải có sự đồng thuận từ nhiều phía, sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan ban ngành chức năng, trong thời gian qua, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 15CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH từ huyện đến tỉnh. UBND tỉnh cũng ban hành nhiều chỉ thị, văn bản chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp với ngành BHXH trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước như: Tích cực mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện; Tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và các đối tượng BHYT nói riêng theo tinh thần Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị; Thanh tra Nhà nước, Sở LĐTB& XH, Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính sách BHXH theo qui định của Pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông đại chúng, các tổ chức đoàn thể của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến mọi người dân, đặc biệt là khối cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động; coi đây là một trong những nội dung của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
Với một tỉnh miền núi, biên giới, trình độ dân trí và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn như tỉnh ta, việc hoàn thành lộ trình “BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân” theo Quy định của Luật BHXH, Luật BHYT càng mang một ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành BHXH Lạng Sơn cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như:
– Một là, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH của Đảng và Nhà nước trên địa bàn; Tăng cường sự phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể quần chúng của tỉnh trong công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm về BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động cũng như trong việc mở rộng các đối tượng tham gia BHXH trong các thành phần kinh tế và triển khai có hiệu quả việc thực hiện BHYT tự nguyện trong các tầng lớp nhân dân;
– Hai là, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền giúp cho tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước, toàn ngành phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, chuyển đổi tác phong phục vụ đối tượng, xử lý nghiêm mọi hành vi có biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho đối tượng, hướng tới phục vụ đối tượng tốt nhất;
– Ba là, bên cạnh kế hoạch phát triển của từng năm, ngành BHXH Lạng Sơn cần nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện một kế hoạch phát triển lâu dài, trước mắt là kế hoạch phát triển từ nay đến năm 2015 với những biện pháp cụ thể, có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm đưa Lạng Sơn trở thành một trong những tỉnh về đích sớm trong lộ trình “BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân”;
– Bốn là, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực quản lý và năng lực tổ chức thực hiện cho đội ngũ CBCCVC, tuyển chọn những cán bộ trẻ có trình độ, có năng lực, tâm huyết với nghề, giỏi một việc, biết nhiều việc; Chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận vì sự phát triển trong tương lai của toàn ngành.
Với kinh nghiệm của 15 năm xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng rằng BHXH Lạng Sơn sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước, đưa Lạng Sơn về đích sớm trong lộ trình BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

H.H