Thứ bảy,  16/10/2021

Cải cách hành chính nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ

LSO-Là đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, quản lý trên 1.800 đơn vị đầu mối với trên 50 vạn người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; quản lý và khai thác một địa bàn tiềm năng về BHXH, BHYT tự nguyện; hàng tháng thực hiện việc chi trả trợ cấp BHXH cho trên 2 vạn đối tượng đang hưởng trợ cấp BHXH thường xuyên, những năm qua, BHXH tỉnh Lạng Sơn luôn coi công tác cải cách hành chính hướng tới mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, đồng thời cũng là giải pháp để ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.Vi Thị Oanh - Giám đốc BHXH tỉnhThực hiện kế hoạch cải cách hành chính của hệ thống BHXH Việt Nam trong từng giai đoạn và Chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua BHXH tỉnh đã tiến hành cải cách hành chính trong toàn ngành trên 4 mặt nội dung và đã đạt được một số kết quả...

LSO-Là đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, quản lý trên 1.800 đơn vị đầu mối với trên 50 vạn người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; quản lý và khai thác một địa bàn tiềm năng về BHXH, BHYT tự nguyện; hàng tháng thực hiện việc chi trả trợ cấp BHXH cho trên 2 vạn đối tượng đang hưởng trợ cấp BHXH thường xuyên, những năm qua, BHXH tỉnh Lạng Sơn luôn coi công tác cải cách hành chính hướng tới mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, đồng thời cũng là giải pháp để ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Vi Thị Oanh – Giám đốc BHXH tỉnh
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của hệ thống BHXH Việt Nam trong từng giai đoạn và Chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua BHXH tỉnh đã tiến hành cải cách hành chính trong toàn ngành trên 4 mặt nội dung và đã đạt được một số kết quả khá khả quan: Đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc của cơ quan, tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng chức năng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan; thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong công tác thu, cấp sổ BHXH, phiếu KCB, công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH; thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã rút ngắn được từ 2 đến 15 ngày so với quy định. Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được rút ngắn chỉ còn 5 đến 7 ngày, giảm được từ 8 đến 10 ngày so với trước đây. Không ngừng cải cách tổ chức bộ máy, BHXH tỉnh đã kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, xây dựng quy hoạch đào tạo cán bộ, thực hiện luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho BHXH các huyện, thành phố và các phòng chức năng từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ phát huy được năng lực và được rèn luyện, trưởng thành trong các môi trường công tác khác nhau. Đối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC: Xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCC, VC, tập trung vào các chuyên ngành pháp luật, kế toán tài chính, quản lý Nhà nước, Quản lý xã hội, tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ thu, chi BHXH, giám định y tế… Trong 10 năm (2001-2010), đã cử 20 CBCC đi học các lớp cao đẳng, đại học tại chức và hàng trăm lượt cán bộ công chức được bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học… Thực hiện cải cách tài chính công, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc cơ chế khoán biên chế và chi bộ máy theo quy định của Chính phủ và quy định của BHXH Việt Nam.
Phòng chi trả chế độ BHXH tỉnh – Ảnh: Thanh Sơn
Một trong những nội dung cải cách hành chính được BHXH tỉnh hết sức chú trọng chính là chuyển đổi nhanh tác phong làm việc từ tác phong hành chính sang phục vụ. Bằng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong toàn thể cán bộ, đảng viên đã làm chuyển biến nhận thức của từng CBCC, VC; ngành đã chủ động đến với đối tượng, tuyên truyền về các chế độ chính sách BHXH, BHYT, hướng dẫn và cung cấp đủ các mẫu biểu về thu BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT,… tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Không ngừng đổi mới công tác chi trả theo hướng tăng cường chi trả trực tiếp tại nơi cư trú của đối tượng, lịch chi trả được cố định hàng tháng, những trường hợp ốm đau, già yếu được chi trả tận nhà. Sự tận tình của cán bộ BHXH đã tạo được niềm tin của đối tượng và được đánh giá cao.

Trụ sở BHXH tỉnh Lạng Sơn – Ảnh: M.V.H

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020 của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở cụ thể hoá những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã xác định nội dung cải cách hành chính trong giai đoạn mới với một số nội dung cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính trong các hoạt động thu, chi, giải quyết chế độ chính sách BHXH, nhanh chóng hoàn thiện cơ chế “một cửa, một đầu mối” trong toàn ngành; Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thu BHXH, BHYT tự nguyện; Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc triển khai công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; Xây dựng và hoàn thiện quy định phối hợp giữa các Phòng chức năng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BHXH tỉnh, thành phố cho phù hợp với tình hình mới; Đẩy mạnh phong trào tự học tập, nâng cao trình độ trong CBCC, VC,… hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh người cán bộ BHXH lịch sự, giỏi giang; xây dựng cơ quan BHXH văn minh, văn hoá, là chỗ dựa, niềm tin của người lao động.

V.T.O