Thứ bảy,  23/10/2021

Định hướng cho sự phát triển

LSO-Kiểm điểm công tác lãnh đạo phát triển và công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua, thảo luận và đề ra phương hướng lãnh đạo phát triển KTXH và công tác xây dựng Đảng trong 5 năm tới, Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ huyện Tràng Định thu hút sự quan tâm của trên 4000 đảng viên và gần 9 vạn cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện.Nhìn lại một chặng đường phát triểnCó thể nói giai đoạn 2006-2010, huyện Tràng Định có bước phát triển toàn diện và ở mức khá cao. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách về khách quan cũng như những hạn chế của một huyện vùng cao biên giới có nhiều xã vùng cao, vùng ĐBKK, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; tận dụng các ưu thế của địa phương và thành quả của hơn 20 năm đổi mới, Tràng Định đã có bước thay đổi căn bản và khá vững chắc. Trong các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XVIII đặt ra, Tràng Định đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu căn bản nhất. Là một huyện thuần nông, vấn...

LSO-Kiểm điểm công tác lãnh đạo phát triển và công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua, thảo luận và đề ra phương hướng lãnh đạo phát triển KTXH và công tác xây dựng Đảng trong 5 năm tới, Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ huyện Tràng Định thu hút sự quan tâm của trên 4000 đảng viên và gần 9 vạn cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện.
Nhìn lại một chặng đường phát triển
Có thể nói giai đoạn 2006-2010, huyện Tràng Định có bước phát triển toàn diện và ở mức khá cao. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách về khách quan cũng như những hạn chế của một huyện vùng cao biên giới có nhiều xã vùng cao, vùng ĐBKK, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; tận dụng các ưu thế của địa phương và thành quả của hơn 20 năm đổi mới, Tràng Định đã có bước thay đổi căn bản và khá vững chắc. Trong các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XVIII đặt ra, Tràng Định đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu căn bản nhất. Là một huyện thuần nông, vấn đề quan trọng là làm sao chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông lâm nghiệp- công nghiệp và thương mại dịch vụ. Trong kinh tế nông lâm nghiệp, chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân là từ sản xuất tự túc tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Từ nhận thức này, cơ bản địa phương đã thoát khỏi thế độc canh cây lúa, chuyển sang các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. Sự liên kết giữa người nông dân- nhà khoa học và nhà kinh doanh đã rõ nét hơn. Biểu hiện rõ là xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng, nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tư duy mới trong sản xuất nông lâm nghiệp đã kết hợp tốt với sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Sự liên kết này tuy chưa thật bền vững, song đã có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, tạo đà cho nhau phát triển và là bước quan trọng nhất để xây dựng nông thôn mới. Đây là một thành công khá rõ nét của Đảng bộ.

Sản xuất nông nghiệp giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện Tràng Định – Ảnh: M.V.H
Trong 5 năm qua, cùng với chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, sự năng động trong chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, các chương trình đầu tư cho phát triển như chương trình 135 giai đoạn 1 và 2; chương trình 134, chương trình 120… đã được đầu tư đúng hướng và đang phát huy hiệu quả, có tác dụng thiết thực giảm nghèo nhanh và bền vững.
Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được những thành tựu vượt bậc. Giáo dục đào tạo vừa phát triển về quy mô và chất lượng, toàn huyện đã hoàn thành công tác phổ cập THCS, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tạo đà cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH-HĐH. Sự nghiệp y tế phát triển đồng bộ và có tác dụng tốt trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Một nền văn nghệ tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đang được khơi dậy và phát huy.
Công tác xây dựng Đảng không ngừng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã vượt mức kế hoạch phát triển đảng cũng như nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan tỏa rộng và mang lại lợi ích thiết thực trong công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Hơn lúc nào hết, sự chuyển biến nhanh về KTXH đã chứng tỏ năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng; thêm khẳng định lòng tin của nhân dân vào đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Vững tin bước vào giai đoạn mới
Với 174 đại biểu, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của trên 4000 đảng viên và 9 vạn cán bộ và nhân dân các dân tộc, Đại hội lần thứ XIX này sẽ bàn, thảo luận và quyết định những vấn đề hệ trọng của Tràng Định trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Thực ra, những vấn đề của địa phương đã được các đại hội cấp cơ sở nhìn nhận khá kỹ lưỡng; cũng như được huyện ủy đánh giá và phân tích sâu trên mọi bình diện. Đánh giá lại những thành tựu đã đạt được, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận về công tác lãnh đạo chỉ đạo, rút ra những bài học cần thiết cho giai đoạn mới về cả công tác phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng… là nội dung quan trọng nhất của Đại hội lần này. Kiểm điểm lại những chỉ tiêu đạt thấp như công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng bản khối phố văn hóa; công tác đào tạo nghề cho lao động; xây dựng trường chuẩn QG; giảm nghèo tuy nhanh song chưa thật bền vững. Tuy đã bước vào nền nông lâm nghiệp hàng hóa, song chất lượng sản phẩm chưa cao, đầu ra còn nhiều bấp bênh… Ngoài những nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan là công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa sâu sát, chưa có kế hoạch và phương thức thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể. Trong công tác xây dựng Đảng, tuy phát triển Đảng vượt kế hoạch đề ra, song công tác phát triển đảng trong khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; một bộ phận đảng viên chưa thật sự gương mẫu rèn luyện và, một số chi bộ chưa thật sự nâng cao vai trò lãnh đạo của mình ở địa phương; nên sự chuyển biến trong phát triển chưa thật rõ nét.

Hòa trong sự phát triển chung của toàn tỉnh cũng như cả nước, trong giai đoạn 2010-2015, Tràng Định sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Vấn đề là xác định đúng tiềm năng và làm thế nào để khơi dậy tiềm năng ấy cho việc đẩy nhanh công cuộc gảm nghèo. Phát triển KTXH, xây dựng Đảng là hai vấn đề mang tính cốt yếu và có tác dụng bổ sung cho nhau. Đó là những vấn đề mà đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân gửi gắm vào Đại hội với sự tin tưởng cao.

Minh Hồng