Thứ bảy,  23/10/2021

Từ hiệu quả công tác tư tưởng ở cơ sở đến thành công của Đại hội Đảng

LSO-Đại hội Đảng cấp cơ sở đã thành công, tỉnh ta đang tiến hành đại hội cấp trên cơ sở trong không khí sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Có được kết quả đó, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của công tác tư tưởng ở cơ sở trong suốt nhiệm kỳ 2005 - 2010.Những năm qua, công tác tư tưởng ở cơ sở thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động: tổ chức tìm hiểu truyền thống, các lễ hội, sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao… rất phong phú, đa dạng đã góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Các cấp uỷ đã chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên cả tỉnh có gần 900 đồng chí trong đó, báo cáo viên cơ sở...

LSO-Đại hội Đảng cấp cơ sở đã thành công, tỉnh ta đang tiến hành đại hội cấp trên cơ sở trong không khí sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Có được kết quả đó, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của công tác tư tưởng ở cơ sở trong suốt nhiệm kỳ 2005 – 2010.
Những năm qua, công tác tư tưởng ở cơ sở thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động: tổ chức tìm hiểu truyền thống, các lễ hội, sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao… rất phong phú, đa dạng đã góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Các cấp uỷ đã chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên cả tỉnh có gần 900 đồng chí trong đó, báo cáo viên cơ sở có trên 600 đồng chí. Đội ngũ báo cáo viên cơ sở mỗi năm tổ chức tuyên truyền thời sự chính sách cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua tuyên truyền miệng được hàng ngàn buổi với hàng trăm ngàn lượt người nghe. Hàng trăm tuyên truyền viên ở cơ sở thực hiện tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng hình thức tuyên truyền theo nhóm và tuyên truyền cho từng đối tượng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Ngoài hình thức tuyên truyền miệng, các cấp uỷ đảng ở cơ sở còn kết hợp nhiều hình thức, phương tiện như: xây dựng kế hoạch cho cán bộ cơ sở định kỳ và đột xuất tiếp xúc với các cụm dân cư, đối thoại với dân. Hướng dẫn mọi đảng viên làm công tác tư tưởng, vận động quần chúng. Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng, nhất là hệ thống báo Đảng, hệ thống truyền thanh, tủ sách cơ sở, điểm bưu điện văn hoá xã, đó là những phương tiện hoạt động tư tưởng rất hiệu quả. Đến nay, 100% các chi, đảng bộ trong tỉnh đều có tờ báo Nhân Dân và tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Cả tỉnh Lạng Sơn có 224 đài, trạm truyền thanh, truyền hình, trong đó có 70 trạm phát lại truyền hình, 154 trạm truyền thanh, cùng với hệ thống tiếp sóng phát thanh, truyền hình quốc gia do Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đặt tại Lạng Sơn đã đảm bảo phủ sóng 100% về phát thanh và 85% về truyền hình, đó là những công cụ làm công tác tư tưởng vô cùng hữu ích. Thông qua các hoạt động tập thể, các sinh hoạt cộng đồng để lồng ghép các chương trình công tác tư tưởng, vừa để tăng cường giáo dục, tuyên truyền, cổ động cho các chủ trương công tác lớn, nếp sống văn hoá mới, vừa để đấu tranh, phê phán các tệ nạn, hủ tục lạc hậu và lành mạnh hoá các quan hệ xã hội ở nông thôn. Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tạo được không khí phấn khởi, vui tươi lành mạnh, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nêu gương người tốt, việc tốt, lên án việc xấu, kẻ xấu với tác dụng giáo dục cao. Tạo sự thống nhất trong chi bộ, đảng bộ cơ sở, sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn, bản, khối phố, cơ quan, đơn vị văn minh, giàu đẹp.
Từ hiệu quả công tác tư tưởng ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển khá, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng an ninh được bảo đảm. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tự hào, phấn khởi với những thành tựu đạt được của tỉnh nhà, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, hăng hái hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nói và làm theo nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tính tích cực, sáng tạo trong lao động sản xuất, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng đời sống văn hoá. Đó là nền tảng quan trọng để tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công.

Để công tác tư tưởng ở cơ sở được thường xuyên, liên tục và phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XI của Đảng, ngay sau khi đại hội cơ sở thành công, các cấp uỷ đã kiện toàn ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn và đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở. Đội ngũ này sẽ tiếp nối nhiệm vụ công tác tư tưởng ở cơ sở trong suốt nhiệm kỳ mới 2010 – 2015.

Minh Chấn