Thứ tư,  29/03/2023

Cần phát huy dân chủ trong bầu cử tại Đại hội Đảng

LSO-Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu sắc trong toàn Đảng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi đại hội đảng bộ là phải bầu được BCH đảng bộ thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức của cả đảng bộ, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà đại hội đề tra trong suốt cả nhiệm kỳ 5 năm tới. Thành công của đại hội về công tác bầu cử cấp uỷ không chỉ ở kết quả bầu cử nhanh chóng, thuận lợi, đủ số lượng, đúng nguyên tắc như dự kiến nhân sự, mà quan trọng nhất là đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng của đội ngũ cấp uỷ viên. Theo Điều lệ Đảng “Cấp uỷ viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có kiến thức và năng...

LSO-Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu sắc trong toàn Đảng.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi đại hội đảng bộ là phải bầu được BCH đảng bộ thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức của cả đảng bộ, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà đại hội đề tra trong suốt cả nhiệm kỳ 5 năm tới. Thành công của đại hội về công tác bầu cử cấp uỷ không chỉ ở kết quả bầu cử nhanh chóng, thuận lợi, đủ số lượng, đúng nguyên tắc như dự kiến nhân sự, mà quan trọng nhất là đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng của đội ngũ cấp uỷ viên. Theo Điều lệ Đảng “Cấp uỷ viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm”. Để bầu được đội ngũ cấp uỷ viên thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức của đảng bộ từ đại hội đảng các cấp cần quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đẵn các quan điểm chủ trương của Đảng về công tác nhân sự và bầu cử cấp uỷ thể hiện ở những nội dung sau:
Thứ nhất, đánh giá đúng cán bộ trên cơ sở nắm vững tiêu chuẩn cấp uỷ viên và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ.
Thứ hai chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự đại hội.
Thứ ba, phát huy dân chủ rộng rãi trong quá trình chuẩn bị nhân sự và trong bầu cử tại đại hội.
Thứ tư, tăng cường sự chỉ đạo của cấp trên bằng hệ thống những nguyên tắc, quy chế, quy trình chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện.
Vai trò của đại biểu đại hội chủ yếu được thể hiện trong thời gian ngắn ngủi tại đại hội. Những cấp uỷ viên được đại hội bầu nếu không thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức của đảng bộ thì việc thay thế không phải dễ. Mặc dù Điều 18.3, Điều lệ Đảng quy định “Khi cấp uỷ xét thấy cần hoặc có trên một nửa số cấp uỷ trực thuộc yêu cầu và được cấp uỷ cấp trên đồng ý trực tiếp thì triệu tập đại hội đại biểu bất thường” để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, bức xúc, nhưng đều đó rất ít khi xảy ra. Do đó mỗi đại biểu cần xác định rõ vinh dự và trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tâm huyết, lựa chọn được đội ngũ cấp uỷ xứng tầm, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của đảng viên và nhân dân.

M.V.H