Thứ tư,  27/10/2021

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện

Thực hiện Lệnh số 16 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các quyết định của cấp trên, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư lệnh và LLVT Thủ đô từ tháng 8-2008 đến nay có thuận lợi cơ bản là được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.Với điều kiện Thủ đô Hà Nội được điều chỉnh địa giới hành chính, không gian khu vực phòng thủ được mở rộng, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, công tác quốc phòng - an ninh được coi trọng, thế và lực của khu vực phòng thủ được tăng cường. Cùng thời điểm đó Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đang ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...Thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đứng trước...

Thực hiện Lệnh số 16 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các quyết định của cấp trên, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư lệnh và LLVT Thủ đô từ tháng 8-2008 đến nay có thuận lợi cơ bản là được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.

Với điều kiện Thủ đô Hà Nội được điều chỉnh địa giới hành chính, không gian khu vực phòng thủ được mở rộng, kinh tế – xã hội không ngừng phát triển, công tác quốc phòng – an ninh được coi trọng, thế và lực của khu vực phòng thủ được tăng cường. Cùng thời điểm đó Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đang ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội…

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đứng trước những yêu cầu đòi hỏi mới của nhiệm vụ mới, cũng có những khó khăn nhất định. Thủ đô Hà Nội là địa bàn chống phá trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt ngày càng quyết liệt. Ngay sau khi thực hiện nhiệm vụ phải giải quyết một khối lượng công tác lớn của việc tổ chức hợp nhất, sáp nhập, giải thể một số cơ quan, đơn vị… Vừa tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng sau khi hợp nhất thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây, sáp nhập huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và bốn xã thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất như huy động hơn 80 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô và các đơn vị quân đội phối hợp khắc phục trận mưa úng lịch sử trên địa bàn thủ đô cuối tháng 10 đầu tháng 11-2008… Nhiệm vụ mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức và đổi mới phương pháp tác phong công tác mới… Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phối hợp chỉ đạo, xây dựng các đảng bộ quân sự quận, huyện, thị xã trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quán triệt chặt chẽ, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X), Nghị quyết của Đảng ủy quân sự Trung ương, Nghị quyết Thành ủy Hà Nội. Thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Đảng ủy quân sự Trung ương, sức mạnh lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị và hiệu lực chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên được nâng cao. Duy trì nền nếp việc quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng. Chú trọng bồi dưỡng bản chất giai cấp công nhân của Đảng, tình đồng chí, đồng đội, quản lý tư tưởng gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Tăng cường biện pháp phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.

Thực hiện Quyết định của cấp trên về thành lập Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thành lập, bổ sung, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp tổ chức, biên chế. Ban hành và triển khai chặt chẽ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; củng cố kiện toàn cấp ủy gắn với xây dựng cán bộ chủ trì. Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã tích cực, chủ động đổi mới phong cách lãnh đạo nhằm phối hợp hiệu quả với các quận, huyện, thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng các đảng bộ quân sự quận, huyện, thị xã trong sạch vững mạnh. Gắn liền với đó, những năm qua Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong LLVT Thủ đô được triển khai thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu. Quá trình tổ chức thực hiện, các cấp đã gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tạo bước chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, quần chúng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng vững mạnh. Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Cán bộ, đảng viên vững vàng trước thử thách, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức đảng của đảng bộ hiện nay 92,8% đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém. Chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu LLVT Thủ đô được nâng lên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng bộ Bộ Tư lệnh đã lãnh đạo LLVT Thủ đô hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng. Thực hiện tổ chức, biên chế mới, kiện toàn hệ thống các tổ chức. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và ý thức SSCĐ của LLVT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với công an Thủ đô góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huy động kiểm tra và huấn luyện hàng chục nghìn quân nhân dự bị, tổ chức tốt việc đào tạo bồi dưỡng chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương. Triển khai sâu rộng công tác giáo dục quốc phòng – an ninh và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên và các đối tượng… Các hoạt động diễn tập, luyện tập phương án tác chiến, phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn được tổ chức sát tình huống thực tế, đạt hiệu quả tốt.

Từ thực tiễn trên, Đảng bộ, Bộ Tư lệnh đã rút ra những bài học lớn, đó là: Tiếp tục quán triệt nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, UBND thành phố, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của thành phố; các nghị quyết được cụ thể hóa bằng kế hoạch của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Phát huy tính gương mẫu tự giác, tích cực của cán bộ, đảng viên và vai trò trách nhiệm cán bộ chủ trì các cấp. Trong từng thời gian cần tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn, đột xuất, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Trên cơ sở quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy quân sự Trung ương, Thành ủy Hà Nội, cơ quan quân sự các cấp không ngừng đổi mới, chủ động tích cực nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân của Thủ đô ngày càng vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chương trình hành động của Thành ủy về xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Hết sức coi trọng công tác giáo dục quốc phòng – an ninh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp với công tác quốc phòng địa phương. Quá trình thực hiện nhiệm vụ coi trọng tham mưu, thực hiện, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng; quốc phòng với an ninh.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung các giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ rất cơ bản, quan trọng: Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô, nhất là chất lượng về chính trị, thật sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý, xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Xây dựng các đơn vị thường trực “vững mạnh toàn diện” gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 15 và Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 9, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, LLVT Thủ đô đang đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo động lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện có hiệu quả hai khâu đột phá “Nâng cao chất lượng toàn diện và năng lực hành động của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành điều lệnh, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ của Thủ đô nghìn năm văn hiến”.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ và LLVT Thủ đô phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, góp phần tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội vững chắc trong thời kỳ mới, xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, giàu đẹp.
Theo Nhandan