Thứ tư,  22/03/2023

Đại hội Đảng bộ huyện Tràng Định thành công tốt đẹp

LSO-Trong các ngày 4-5-6/8/2010 Đảng bộ huyện Tràng Định đã tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chuyên viên các ban Đảng của Tỉnh uỷ và 174 đại biểu đại diện cho trên 4000 đảng viên trong toàn huyện.Trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, huyện Tràng Định đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, thu ngân sách trên địa bàn năm sau luôn cao hơn năm trước. Lĩnh vực văn hoá có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế, thể thao, từng bước được nâng cao. Công tác xoá đói, giảm nghèo, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên. Quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, biên giới quốc...

LSO-Trong các ngày 4-5-6/8/2010 Đảng bộ huyện Tràng Định đã tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chuyên viên các ban Đảng của Tỉnh uỷ và 174 đại biểu đại diện cho trên 4000 đảng viên trong toàn huyện.
Trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, huyện Tràng Định đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, thu ngân sách trên địa bàn năm sau luôn cao hơn năm trước. Lĩnh vực văn hoá có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế, thể thao, từng bước được nâng cao. Công tác xoá đói, giảm nghèo, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên. Quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, biên giới quốc gia được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
BCH Đảng bộ huyện Tràng Định khóa XIX nhiệm kỳ 2010-2015
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XVIII. Trong đó chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, những bài học kinh nghiệm…Đồng thời góp ý kiến vào dự thảo phương hướng trong nhiệm kỳ tới.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhân và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Tràng Định đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH. Dựa vào tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, xoá đói, giảm nghèo. Quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển. Nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống các tệ nạn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị cùng phát triển. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội Đại hội đề ra.
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện khoá XIX gồm 43 đồng chí, bầu đồng chí Nông Long Xuyên giữ chức Bí thư Huyện uỷ và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết và biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015 như: phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10,5 – 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 1000 USD/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 2% trở lên, giải quyết việc làm cho 3.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới, 85% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 87% trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ, xây dựng 5 trường học đạt chuẩn quốc gia, 85% số thôn, bản, khu phố có nhà văn hoá, nhà họp thôn, kết nạp đảng viên mới mỗi năm 180 người trở lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 60% trở lên, tỷ lệ đảng viên đạt tiêu chuẩn hòan thành tốt nhiệm vụ trở lên đến cuối kỳ từ 75% trở lên, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh đến cuối kỳ từ 76% trở lên.

Thanh Đàn