Thứ bảy,  25/03/2023

Các Ðảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới Ðại hội lần thứ XI của Ðảng

Ngày 10-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo sáu tháng đầu năm 2010. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Cùng dự, còn có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội.Sáu tháng đầu năm 2010, Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp các cấp ủy ban hành nhiều văn bản, tài liệu; hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; các vấn đề đối nội, đối ngoại, các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ...

Ngày 10-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo sáu tháng đầu năm 2010. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Cùng dự, còn có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị – xã hội.

Sáu tháng đầu năm 2010, Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị – xã hội đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp các cấp ủy ban hành nhiều văn bản, tài liệu; hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các vấn đề đối nội, đối ngoại, các chủ trương, chính sách kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước.

Sau khi nghe ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Bắc Son kết luận và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo sáu tháng cuối năm 2010 đối với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị – xã hội. Nội dung chủ yếu bao gồm: Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, quan hệ ngoại giao; Kết quả năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết quả một năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 7; các thành tựu kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Báo chí của các cơ quan, đơn vị Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị – xã hội cần đi đầu trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; đấu tranh, phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Theo Nhandan