Thứ năm,  30/03/2023

Phát huy truyền thống xây dựng quê hương giầu đẹp

LSO-Đồng chí Lương Văn Tri, người con thân yêu của nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan, đã nêu tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến trọn đời mình góp phần tô điểm cho trang sử vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan vô cùng vinh dự và tự hào về Anh! Cuộc đời và sự nghiệp của Anh mãi mãi là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo.Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri - Ảnh: Khánh LyPhát huy truyền thống cao đẹp đó, trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Văn Quan đã nêu cao tinh thần cách mạng, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vươn lên giành nhiều thành tích đáng tự hào, đưa Văn Quan từ một huyện còn nghèo, đến nay...

LSO-Đồng chí Lương Văn Tri, người con thân yêu của nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan, đã nêu tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến trọn đời mình góp phần tô điểm cho trang sử vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan vô cùng vinh dự và tự hào về Anh! Cuộc đời và sự nghiệp của Anh mãi mãi là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo.
tled-12-copy.jpg” alt=””>
Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri – Ảnh: Khánh Ly
Phát huy truyền thống cao đẹp đó, trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Văn Quan đã nêu cao tinh thần cách mạng, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vươn lên giành nhiều thành tích đáng tự hào, đưa Văn Quan từ một huyện còn nghèo, đến nay đã có những bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 11,25%, tăng 1,07% so với giai đoạn 2001-2005, thu nhập bình quân đầu người năm đạt 7,66 triệu đồng, tăng 2,871 triệu đồng so với năm 2005, tổng sản lượng lương thực vượt mục tiêu đề ra, bình quân lương thực đầu người từ 414 kg năm 2005, lên 470 kg năm 2010. Yếu tố tác động làm cho sản lượng lương thực đạt được như vậy chủ yếu từ việc ứng dụng giống mới vào sản xuất; cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch tích cực, đúng hướng từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. Năm 5 qua công nghiệp xây dựng tăng từ 16,52% năm 2005 lên 21,5% năm 2010, thương mại dịch vụ tăng từ 33,96% năm 2005 lên 39% năm 2010. Thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu giao và tăng từ 10-12%. Cơ sở vật chất, hạ tầng xã hội được tăng cường; đến nay 100% số xã có điện lưới quốc gia, gần 90% số hộ được sử dụng điện, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 177/188 thôn có đường xe cơ giới đến trung tâm, trên 82% dân cư nông thôn, 95% dân cư thị trấn, thị tứ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Phương tiện vận tải, bưu chính viễn thông phát triển khá, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách và thông tin liên lạc trên địa bàn. Số máy điện thoại tăng từ 1.537 máy năm 2005 lên gần 3.000 máy năm 2010, 22 xã có điểm bưu điện văn hoá, 100% xã, thị trấn có báo đọc trong ngày.
Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá – xã hội có những tiến bộ rõ nét; sự nghiệp giáo dục phát triển cả về quy mô và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hệ thống trường học phát triển rộng khắp, đến nay toàn huyện đã có 60 trường học, tăng 13 trường so với năm 2005, thu hút trên 13.000 học sinh, tỷ lệ trẻ huy động đến trường đạt 99%, tỷ lệ học sinh chuyển lớp các bậc học, tỷ lệ tốt nghiệp THPT, học sinh giỏi hàng năm đều tăng, đến nay toàn huyện đã có 23/24 xã đạt phổ cập THCS và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh được quan tâm đầu tư. Đến nay có 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 188/188 thôn có y tế cộng đồng, hàng năm có trên 25.000 người nghèo được cấp thẻ khám, chữa bệnh. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện có hiệu quả, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm thường xuyên, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 27% năm 2005, xuống còn 21,3% năm 2010. Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao được đẩy mạnh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được triển khai sâu rộng và thu được nhiều kết quả tốt. Năm 2009 có 65% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá, tăng 35% so với năm 2005, 36 khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hoá, 14 làng văn hoá, 95% cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn, có 120/188 thôn có nhà văn hoá, 14 xã có sân chơi bãi tập, tăng 6 xã so với năm 2005, 100% khu dân cư đã xây dựng được hương ước, quy ước. Các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 2,46%. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội đối với người có công được thực hiện tốt. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện từng bước được nâng lên. Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2005-2010, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đến nay toàn đảng bộ đã có 54 tổ chức cơ sở đảng, với 3.518 đảng viên là lực lượng hùng hậu và nòng cốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một góc thị trấn Văn Quan – Ảnh: NN
Học tập và noi gương đồng chí Lương Văn Tri, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan phát huy những thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; giữ vững đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, huy động tốt các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là kinh tế nông nghiệp, nông thôn; khắc phục những yếu kém của nền kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Tạo sự chuyển biến mới về văn hoá, xã hội, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và tinh thần đoàn kết, tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan sẽ chung sức, chung lòng, vượt qua mọi khó khăn, tạo ra thế và lực mới, đạt nhiều kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng quê hương Văn Quan ngày càng giầu đẹp.

Đàm Văn Trường