Thứ tư,  20/10/2021

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp giai đoạn mới

Ngày 18-8, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phối hợp Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo cấp cao về chính sách "Việt Nam: Hướng tới thập niên mới và giai đoạn xa hơn". Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến khai mạc Hội thảo. Tham gia Hội thảo có đông đảo các chuyên gia Việt Nam và quốc tế.Phát biểu ý kiến khai mạc tại Hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày vắn tắt những nội dung chính của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 2011-2020, trong đó nêu rõ chủ đề của chiến lược là tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo định hướng XHCN. Chiến lược đề ra mục tiêu, trong đó phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7-8%/năm, GDP...

Ngày 18-8, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phối hợp Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo cấp cao về chính sách “Việt Nam: Hướng tới thập niên mới và giai đoạn xa hơn”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến khai mạc Hội thảo. Tham gia Hội thảo có đông đảo các chuyên gia Việt Nam và quốc tế.
Phát biểu ý kiến khai mạc tại Hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày vắn tắt những nội dung chính của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội quốc gia 2011-2020, trong đó nêu rõ chủ đề của chiến lược là tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo định hướng XHCN. Chiến lược đề ra mục tiêu, trong đó phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7-8%/năm, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.000 đến 3.200 USD, thu nhập thực tế của dân cư gấp khoảng 3,5 lần so năm 2010.

Chiến lược dựa trên năm quan điểm lớn: phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt của chiến lược; đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thực hiện dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực và là mục tiêu của sự phát triển; phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Chiến lược xác định khâu đột phá: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới toàn diện nền giáo dục quốc dân; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Chiến lược cũng đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn để thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp nêu trên, cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tốt, tạo bước chuyển mạnh về cải cách hành chính; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước.

Hội thảo đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở, sôi nổi các ý kiến với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Bà V.Qua-qua, Giám đốc quốc gia của WB tại Việt Nam nhận định: Việt Nam đang ở một thời điểm có tính quyết định trong quá trình phát triển kinh tế. Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong thời gian qua, thoát khỏi các quốc gia nghèo nhất, trở thành nước có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức phát triển mới. Chính phủ cần phải áp dụng chiến lược phát triển mới để vượt qua những thách thức.

Theo Nhandan