Thứ tư,  20/10/2021

Phát huy thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới

LSO-Cách đây 65 năm, mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước ta đã nhất tề vùng lên khởi nghĩa, lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên của Đông - Nam Á. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến chìm đắm trong đêm dài nô lệ trở thành một nước Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Phát huy thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ ròng rã 30 năm, nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu, lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền...

LSO-Cách đây 65 năm, mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước ta đã nhất tề vùng lên khởi nghĩa, lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên của Đông – Nam Á. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến chìm đắm trong đêm dài nô lệ trở thành một nước Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Phát huy thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ ròng rã 30 năm, nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu, lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Phát huy thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, trong sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Với tinh thần tự chủ, tự lực, tự tin vươn lên, nước ta đã chuyển sang một thời kỳ phát triển mới, đất nước ta đang ở một tầm cao mới. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, phát triển tương đối toàn diện. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, từng bước được nâng cao. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Quan hệ đối ngoại có bước phát triển mới. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chính trị – xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Thế và lực nước ta đã được nâng cao hơn. Uy tín nước ta không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Trên quê hương Xứ Lạng, thực hiện công cuộc đổi mới, phát huy thành quả, tinh thần Cách mạng tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Lạng Sơn, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tăng cường đoàn kết, ra sức xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương. Từ một tỉnh miền núi, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân nhiều khó khăn, đến nay Lạng Sơn đã trở thành một tỉnh có bước phát triển cả về kinh tế và xã hội. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức khá cao. Cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn được quan tâm đầu tư, xây dựng. Giáo dục và đào tạo mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác y tế bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân, có trên 84% xã được công nhân đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Bản sắc văn hóa dân tộc được coi trọng. Giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển sâu rộng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được bảo đảm.

Từ Cách mạng tháng Tám thành công đến nay đã 65 năm. 65 năm là một khoảng thời gian ngắn so với tiến trình lịch sử mấy ngàn năm hình thành và phát triển của đất nước nhưng chính 65 năm đó lại là một chặng đường mang tầm vóc và ý nghĩa thời đại được mở ra từ Cách mạng tháng Tám. Thành tựu của 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là thành quả của những bài học lịch sử, những giá trị độc lập, tự do của Cách mạng tháng Tám mang lại.

Trung Thành