Thứ tư,  27/10/2021

Bộ Chính trị làm việc với Ðảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình và Thanh Hóa

Thực hiện Kết luận số 74 KL/T.Ư của Bộ Chính trị và Chương trình làm việc đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, trong các ngày 20 và 23-8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy: Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội tại các Đảng bộ này.Sau khi nghe đại diện Đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa báo cáo dự thảo các văn kiện như: Báo cáo chính trị, kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và phương án...
Thực hiện Kết luận số 74 KL/T.Ư của Bộ Chính trị và Chương trình làm việc đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, trong các ngày 20 và 23-8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy: Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội tại các Đảng bộ này.
Sau khi nghe đại diện Đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa báo cáo dự thảo các văn kiện như: Báo cáo chính trị, kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2010-2015; ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Chi và Tòng Thị Phóng, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã có Kết luận cụ thể với từng Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình và Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện và phương hướng công tác nhân sự chu đáo, nghiêm túc đúng quy trình theo tinh thần của Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ từng tỉnh, mở rộng dân chủ, tranh thủ được trí tuệ của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân.

Nhất trí với những đánh giá về những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội của từng Đảng bộ giai đoạn 2006-2010, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình và Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, phát huy lợi thế trên từng địa bàn, chủ động nắm bắt thời cơ, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó GDP của Bắc Giang tăng bình quân 8,9%, Ninh Bình 16,5%, Thanh Hóa 11,3%. Gắn với đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả ba tỉnh đều theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH. Công tác xây dựng Đảng, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng… được chú trọng, tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ghi nhận tinh thần phê bình, tự phê bình của Đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém mà các địa phương cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là kết cấu hạ tầng dù được nâng cấp nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, chưa làm tốt việc kết nối với các vùng kinh tế động lực, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn cao, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là ở các huyện miền núi, chất lượng công tác tham mưu, dự báo tình hình, phát hiện nhân tố mới, tổng kết thực tiễn còn hạn chế… Trên tinh thần này, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa tập trung lãnh đạo chỉ đạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển bền vững. Trong đó, ba tỉnh cần rà soát lại quy hoạch, tập trung các biện pháp nhằm thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao vào các khu công nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng chất lượng giáo dục – đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, đồng thời chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhanh gắn với chất lượng và hiệu quả. Ba tỉnh cần đặt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, chính yếu trong nhiệm kỳ tới, gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với định hướng phát triển xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Bắc Giang cần phát huy lợi thế về giao thông thuận lợi (đường bộ và đường sắt), đất rộng để phát triển công nghiệp và phát triển cây công nghiệp gắn với chăn nuôi, chế biến. Do vậy, Đảng bộ tỉnh tính toán xây dựng chiến lược thu hút đầu tư để lấp đầy 34 khu và cụm công nghiệp và các doanh nghiệp chế biến nông – lâm sản, đồng thời tập trung nâng cao độ che phủ rừng. Tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục khai thác lợi thế về vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, du lịch, chăn nuôi… để cập nhật lại quy hoạch nhằm phát triển nhanh gắn với bảo vệ môi trường. Tỉnh Thanh Hóa phát huy lợi thế về đất đai, tài nguyên, kinh tế biển để phát triển trong 5 năm tới, trong đó tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, phát triển nuôi trồng thủy sản và nghề rừng gắn với chế biến. Thanh Hóa tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội 11 huyện miền tây của tỉnh, giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân nơi đây.

Đề cập về công tác xây dựng đảng, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đảng bộ tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, nhân dân, cán bộ và người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trọng tâm là “làm theo”. Đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa cần chú trọng kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ… Các Đảng bộ cần chú ý xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, tạo sự đồng thuận toàn xã hội; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng cơ bản nhất trí với đề án nhân sự do Tỉnh ủy Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa chuẩn bị, trong đó lưu ý phải bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ như Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị yêu cầu, đồng thời nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đại biểu các tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Nguyễn Văn Chi và Tòng Thị Phóng, cùng ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành, các Tỉnh ủy Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa cần bổ sung, hoàn thiện nâng cao một bước chất lượng các báo cáo trình đại hội sắp tới.

* Sáng 23-8, Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự TP Hồ Chí Minh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015). Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng bộ quân sự thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố; Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác tham mưu giúp Thành ủy và UBND lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững mạnh, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. LLVT thành phố đã chủ động, tích cực góp phần phát triển vào tăng trưởng kinh tế – xã hội trên địa bàn. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong toàn lực lượng vũ trang thành phố, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức mạnh chiến đấu của cơ quan và đơn vị, góp phần củng cố vững chắc trận địa văn hóa tư tưởng của LLVT thành phố. Đảng bộ quân sự thành phố đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, luôn hoàn thành các chỉ tiêu quân sự được giao, vững vàng về chính trị, đoàn kết thống nhất cao, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới; coi trọng nhiệm vụ bảo đảm tốt an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm của cả nước.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cần lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các lực lượng khác làm tốt công tác tham mưu, dự báo tình hình, chủ động không để bất ngờ; nêu cao cảnh giác và làm thất bại mọi mưu toan phá hoại sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; đồng thời tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ có đủ số lượng, chất lượng cao. Đồng chí cũng chỉ rõ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo LLVT nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ thực hiện mọi sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 về nâng cao sức mạnh chính trị trong LLVT. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần nâng cao cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu diễn biến, tự diễn biến của kẻ thù. Đảng bộ cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, có phẩm chất chính trị, xây dựng cấp ủy và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các ban, ngành lực lượng vũ trang trên địa bàn chỉ đạo hiệp đồng, tham mưu cho cấp ủy địa phương triển khai và thực hiện hiệu quả các dự án về quốc phòng. Đồng chí nhắc nhở lãnh đạo 24 quận, huyện của thành phố tiếp tục quan tâm tới lực lượng vũ trang địa phương cả về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và cả đời sống mọi mặt của cán bộ, chiến sĩ, để LLVT thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo Nhandan