Thứ ba,  22/06/2021

Hoàn thành biên soạn tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp trước ngày 30-6

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, trong tháng 6-2021, Bộ Nội vụ sẽ tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, Vụ Công chức – Viên chức tập trung hoàn thiện Đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, gửi xin ý kiến các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia trong tháng 6-2021. Nội dung đề án được trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-8-2021. Vụ Tổ chức – Biên chế tập trung hoàn thiện Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương (trong tháng 6-2021) trước khi Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Trong khi đó, Vụ Cải cách hành chính hoàn thiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trình Chính phủ trước ngày 15-6-2021. Cũng trong tháng này, Vụ Cải cách hành chính xây dựng báo cáo cải cách hành chính của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021 trình Chính phủ theo quy định; đồng thời, chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trước ngày 30-6-2021…

Theo Hanoimoi